ARTIKLER


Holland har betalt syv milliarder i erstatning

EU's vandrammedirektiv fra år 2000 stiller store krav til grundvandet og vandløbenes kvalitet. Det har kostet Holland syv milliarder, og Danmark kan komme til at betale noget lignende.
Af Sven Skovmand
19. marts 2005

Den hollandske stat har i de senere år betalt mere end syv milliarder kroner til svinebønder for at få dem til at ophøre med deres produktion, oplyser Politiken 6.3.2005.

Bladet mener, at Danmark kan komme til at betale tilsvarende beløb, fordi man har været alt for villig til at give tilladelser til udvidelse af svinebrug.

EU's krav gælder nemlig ikke kun de områder, som er særlig bevaringsværdige, men også vandmiljøet i det hele taget.

EU's vandrammedirektiv af 2000 kræver nemlig, at drikkevandet skal være til at drikke, og at vandløb, søer og kystvande skal være rene med gode livsbetingelser for dyr og planter.

Men ifølge Danmarks Miljøundersøgelser er to tredjedele af søerne og næsten alle fjorde overbelastede. Professor i miljø på Danmarks Tekniske Universitet betegner det danske vandmiljø som noget af det mest forurenede i Europa.

En frist er overskredet

For at løse problemet må man kende dets omfang. Men også her svigter Danmark, siger professor i miljøret, Peter Pagh. Han oplyser, at Danmark ikke har fået kortlagt og vurderet alle vandløb inden 1.12. 2004, som var EU's frist.

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, skønner, at 80.000 hektar landbrugsjord skal tages helt ud af drift, mens driften på 75.000 andre hektar skal omlægges, hvis man skal leve op til EU's krav.

Det er et område, der er større end Lolland og Møn tilsammen.