ARTIKLER


Kommissionen om EU's fremtid: Mere magt til Kommissionen

Kommissionen forestiller sig, at kommissærerne får langt mere magt på kerneområderne udenrigspolitik og økonomi. Det fremgår af EU-Kommissionens egen plan for EU’s fremtid.


Af Nicola Smith, Bruxelles
12. december 2002

Kommissionen ser gerne, at dens magt øges så meget, at det bliver Kommissionen, der sætter EU’s politiske dagsorden. Hvis Kommissionens forslag følges, vil den blive helt dominerende, når det gælder EU-lovgivning.

Ifølge den franske avis Le Monde vil en af konsekvenserne være, at medlemsstaterne kun vil kunne omgøre Kommissionens afgørelse med enstemmighed blandt alle 15 og senere måske 25 lande. EU-Kommissionen foreslår, at dens 20 medlemmer får mere magt i udenrigspolitiske og økonomiske spørgsmål, fremgår det af et udkast, som Kommissionen præsenterede for Konventet om fremtidens EU i denne uge.

EU-Kommissionen afviser samtidig ideen om en fremtidig præsident for Unionen, og »det halvårlige skift af formandskabet i Det Europæiske Råd opretholdes« lyder forslaget ifølge Le Monde.

 

Kommissionen foreslår, at der »for at tillade mere kontinuitet« skal udnævnes en minister fra et af landene til at lede hvert fagministerråd i en længere periode. Udenrigsministerrådet (Rådet for almindelige anliggender) skal dog fortsat have halvårligt roterende formandskab.

 

Kommissionen står også fast på, at der skal oprettes et ministerråd af økonomi- og finansministre, som kun skal omfatte de lande, der er med i eurozonen. Hvis udvidelsen forløber planmæssigt, vil disse lande derefter udgøre et mindretal i en periode.

 

 

Flertalsafgørelser

 

For at undgå lammelse på ministerrådsniveau foreslår Kommissionen, at man afskaffer den regel om enstemmighed, der stadig eksisterer for visse politikområders vedkommende. I stedet skal der indføres et system med flertalsafgørelser, hvor en beslutning vil kunne vedtages, hvis stemmer svarende til mere end 50 procent af EU-landenes befolkning går ind for det.

 

På områder, som skat og samarbejde på retlige og strafferetlige områder, skal der indføres et system med større flertal. Det betyder, at et forslag kan vedtages, hvis tre fjerdedele af medlemsstaterne, som samtidig skal repræsentere to tredjedele af EU-landenes indbyggere, stemmer for det.

 

Kommissionen foreslår også en „Unionens Sekretær“, der skal udfylde en rolle svarende til den, en national udenrigsminister har.

Oversat af Luise Hemmer Pihl