ARTIKLER


Liste over organisationer og partier


Af Redaktionen
6. oktober 2002

AIF - Arbejderbevægelsens Internationale Forum
Arbejderbevægelsens Internationale Forum arbejder for fred, global omfordeling, bæredygtig udvikling og demokratiske rettigheder, grundlaget er arbejderbevægelsens i tilknytning til grupper som Socialdemokratiet og fagbevægelsen.
www.aif.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere
deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret www.aktionsgruppen.dk

Atlantsammenslutningen
Organisationen oplyser om dansk og europæisk sikkerhedspolitik, den blev grundlagt af de partier, der i 1949 gik ind for at Danmark blev medlem af NATO og i denne sammenhæng ønskede at sprede oplysning om medlemsskabet. Sammenslutningen ønsker foruden oplysning at fremme et sikkerhedspolitisk samarbejde mellem NATO-lande og de østeuropæiske lande samt et tæt samarbejde med Nordamerika.
www.atlant.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Attac
Attac beskriver sig selv som international bevægelse, der ønsker demokratisk kontrol over finansmarkederne og deres institutioner. Gruppen vil blandt andet skabe et demokratisk rum på verdensplan samt generobre de rum, som demokratiet har tabt til finanskapitalen.
www.attac.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret, er medlem af Initiattivet for et andet Europa,

Attac Sydvestjylland
www.attac.dk/lokalgrupper/sydvestjylland, har modtaget støtte fra NGO-centret

BUPL-København
Børn- og ungepædagogernes Landsforbund, Københavns afdeling.
www.bupl-koebenhavn.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Butik Salam København
En fair-trade butik, der blandt andet har til formål at hjælpe dårligt stillede producenter, fremme social lighed, beskytte miljøet og øge bevidstheden om ulige handelsforhold mellem Nord og Syd.
www.fairtrade.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Care Danmark
Organisation, der støtter udviklingslande gennem hjælp til selvhjælp og lokal medbestemmelse. Arbejdsområderne er først og fremmest landbrug, miljø og forvaltning af naturressourcer samt fattigdomsbekæmpelse.
www.care.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Center for Konfliktløsning
Centret udvikler og underviser i metoder for konfliktløsning, formålet er at konstruktiv konfliktløsning bliver del af den demokratiske kultur. Centret er aktiv i blandt andet projekter på Balkan.
www.konfliktloesning.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Dansk Folkeparti
Regeringsbærende parti, planlægger EU-kritisk millionkampagne til efteråret. Er repæsenteret med 22 mandater i Folketinget.
www.danskfolkeparti.dk

Dansk Ungdoms Fællesråd
Paraplyorganisation for en række danske ungdomsorganisationer.
www.duf.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

DKP/ML
Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister.
www.dkp-ml.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret, deltager i Stop Unionen

Enhedslisten
Enhedslisten beskriver sig selv om et socialistisk og demokratisk græsrodsparti. Det har været repræsenteret i Folketinget siden 1994, det blev blandt andet tolket som reaktion på den anden danske folkeafstemning om Maastricht-traktaten. I dag har partiet fire repræsentanter i Folketinget.
www.enhedslisten.dk, er med i Initiativet for et andet Europa, deltager i Stop Unionen

EU-NGO-platform
Gruppe af 25 danske udviklings og solidaritetsorganisationer, se beskrivelse hos Ibis.
www.ibis.dk/eu-ngo, har modtaget støtte fra NGO-centret

Europabevægelsen
Bevægelsen arbejder for at skabe større opbakning til EU og til Europarådet.
www.europabevaegelsen.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

FN-forbundet
FN-forbundet arbejder for at gennem debat og information at fremme de Forenede Nationers ide. Forbundet har individuelle og kollektive medlemmer og er del af et internationalt netværk. Fire højrt prioriterede emneområder er udvikling og miljø, menneskerettigheder, demokrati og flygtninge, fred og konflikthåndtering samt FN-opgaver generelt.
www.una.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsen arbejder for at frigøre Danmark fra EU samt at finde alternativer til EU og finde bedre handlemuligheder. Folkebevægelsen arbejder blandt andet for folkestyre og nærdemokrati, et ligeværdigt samarbejde mellem alle verdens lande, et tæt nordisk samarbejde inklusive en nordisk velfærdsmodel samt en social og miljømæssigt bæredygtig udvikling. Har i dag to parlamentarikere i Europaparlamentets GUE/NGL.
www.folkebevaegelsen.dk, deltager i Stop Volden-netværket samt i Stop Unionen

Folkebevægelsens Ungdom mod EU
Selvstændig ungdomsorganisation med forbindelser til Folkebevægelsen mod EU.
www.udafeu.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Forum for Unionsdebat
Lokalt samarbejde i Helsingør mellem bl.a. JuniBevægelsen, Folkebevægelsen mod EU, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i anledning af aktionerne omkring det uformelle møde af udenrigsministrene i slutningen af august. Begyndte drøftelser med bl.a. politiet allerede et år inden arrangementet.
forum-unionsdebat.subnet.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Foreningen Norden
Forening, der arbejder for at fremme det folkelige, nordiske samarbejde.
http://www.foreningen-norden.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Fredsvagtens venner
Støttegruppe til fredsvagten, der siden begyndelsen af krigen i Afghanistan dagligt har holdt vagt foran Christiansborg.
www.stop-terrorkrigen.dk, www.fredsvagt.dk/venner2.html, deltager i Stop Volden-netværket

Globale Rødder
Organisation, der blandt andet ved brug af aktioner med civil ulydighed kæmper mod udbytning, for demokratiske løsninger på globale problemer, for fri bevægelse af mennesker verden over, for en ligelig fordeling af verdens ressourcer, for bæredygtig miljø, for kvinders rettigheder samt for en verden med respekt og uden eksempelvis racisme og fremmedhad.
www.ulydighed.dk, deltager i Stop Volden-netværket , har modtaget støtte fra NGO-centret

Globalisering og Demokrati
har modtaget støtte fra NGO-centret

Greenpeace
Greenpeace er en international miljøorganisation.
www.greenpeace.se, deltager i Stop Volden-netværket

HK
Fagforening for Handel og Kontor, deltager i parallelkonference i forbindelse med SADC-topmødet i november..
www.hk.dk, Har modtaget støtte fra NGO-centret

Inititiativet for et andet Europa
Netværk, se foroven.
www.cph2002.org
, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Ibis
U-landsorganisation, der støtter projekter i Latinamerika og det sydlige Afrika.
www.ibis.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Internationalt Forum
Udtrykker på sin hjemmeside 'Solidaritet med kæmpende i Mexico, Palæstina, Mellemøsten, Baskerlandet og resten af verden,' opfordrer eksempelvis til at blive fredsvagt i Palæstina.
www.cikadenet.dk/if/main.htm, deltager i Initiativet for et andet Europa

Internationale Socialister
Kontakt via www.socialister.dk, deltager i Stop Volden-netværket samt i Initiativet for et andet Europa

Internationale Socialisters Ungdom
ISU er ifølge egne oplysninger et revolutionært, trotskistisk parti, som kæmper for en mere retfærdig verden. Den tilhører en gruppering af lignende organisationer verden over.
www.socialister.dk, deltager i Stop Volden-netværket, samt i Initiativet for et andet Europa

JuniBevægelsen
En tværpolitisk bevægelse der mener, at EU som superstat hverken gavner Danmark eller Europa. Målet er mindre Union og mere demokrati, bevægelsen ønsker derfor et Europa, der bygger på samarbejde, der bevarer de nationale demokratier, der i fællesskab tager hånd om grænseoverskridende problemer samt en EU, der ikke udvikler sig til et Fort Europa og en stormagt. Bevægelsen udsprang for 10 år siden af Folkebevægelsen mod EU og har i dag to parlamentarikere i Europa Parlamentets EDD-gruppe.
www.junibevaegelsen.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

JuniBevægelsen København
www.junibevaegelsen.dk, deltager i Stop Unionen

KAD
Kvindeligt Arbejderforbund Danmark.
www.kad.dk, Har modtaget støtte fra NGO-centret

Komiteen - Lad Iraks Folk Leve
deltager i Stop Volden-netværket

KOMKAR - den kurdiske forening
Kurdisk indvandrerforening, der støtter kurdernes frihed og grundlæggende rettigheder i hjemlandet. Har kontakter i Danmark og Europa.
www.kurds.dk/komkar, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Kvinderådet
Danmarks største kvindeforening, paraplyorganisation, der arbejder for kvinders rettigheder og indflydelse i samfundet.
www.kvinderaad.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Kvindernes U-landsudvalg KULU
KULU er en tværpolitisk paraplyorganisation for kvindegrupper og ligestillingsudvalg samt enkeltpersoner. Udvalget arbejder for en retfærdig og bæredygtig verdensorden, hvor kvinder har adgang til ressourcer og indflydelse i deres samfund og ret til kontrol over egen krop og eget liv.
www.kulu.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Kvinder for et andet Europa
deltager i Stop Volden-netværket

Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed
En af Danmarks ældste fredsorganisationer, grundlagt i 1915, med i et internationalt netværk af lignende organisationer.
www.fred.dk/liga, deltager i Stop Volden-netværket

LandboNord
Landboforeningen Nordjylland ønsker blandt andet at øge befolkningens kendskab til landbruget, at adskille miljø fra landbrugslovgivningen, at sanere reglerne samt at bruge 'gulerod frem for pisk'.
www.landbonord.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Landsforeningen Levende Hav
Foreningen arbejder for at genoprette og bevare mangfoldigheden i havets flora og fauna. Havet betragtes i denne sammenhæng som et kulturlandskab, der skal behandles med forsigtighed.
www.levende-hav.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Landssammenslutningen af Kursusstuderende
Danmarks ældste nuværende elevorganisation for studerende på gymnasiale uddannelser. Søger at arbejde for de studerendes krav samt for lighed i uddannelsessystemet for alle gennem konsekvent uddannelsespolitik uden partipolitiske hensyn (ifølge www.gymnasieskolen.dk)
deltager i Initiativet for et andet Europa

LO
Landsorganisationen af fagforeninger i Danmark
www.lo.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Mellemfolkeligt Samvirke
MS er en medlemsorganisation, der kombinerer bistand, udveksling og oplysning med både politisk lobbyisme og aktivt græsrodsarbejde.
www.ms.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Minoritetspartiet
Et parti, der blandt andet går ind for borgerløn, mod diskrimination, for et samfund, der er mere ansvarligt overfor de svagtstillede, samt for en decentral beslutningsproces og mod EU. Partiet er opstillingsberettiget til næste folketingsvalg, efter det afleverede de nødvendige underskrifter i begyndelsen af juli.
www.minoritetspartiet.dk, deltager i Stop Volden-netværket, deltager i Initiativet for et andet Europa

Murerarbejdsmændenes Fagforening i København
http://www.murerarbejdsmanden.dk/, deltager i Stop Volden-netværket, deltager i Stop Unionen

Murersvendenes Fagforening i København
www.kbh-murersvende.dk, deltager i Stop Volden-netværket, deltager i Stop Unionen

Natur og Ungdom
Foreningen Natur og Ungdom vil fremme børn og unges interesse for natur og miljø. Derved vil foreningen medvirke til en økologisk bæredygtig udvikling i samspillet mellem mennesker, natur og kultur. Blandt andet arbejder den for Agenda 21-ideerne.
http://www.natur-og-ungdom.dk/, deltager i Stop Volden-netværket

Netværk 2002
Arrangerer bl.a. højskoleseminar om kvinder i EU og ansøgerlande, slutdokument skal overrækkes udenrigsministrene under deres møde i Helsingør.
http://www.network2002.dk/

NGO-forum Ålborg
har modtaget støtte fra NGO-centret

NOAH - Friends of the Earth
En landsdækkende miljøorganisation bestående af grupper, der arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer.
http://www.noah.dk/, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Nyt Europa
Politisk bevægelse, der går ind for 'et kritisk ja' til EU, ØMU-samarbejdet m.v.
www.nyteuropa.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Organisationen for Vedvarende Energi
Græsrodsorganisation, der arbejder for at erstatte fossile energikilder med miljøvenlige. Gruppen fører blandt andet landsdækkende kampagner og afholder seminarer. Gruppen deltager i europæisk samarbejde med lignende organisationer.
http://www.orgve.dk/, deltager i Stop Volden-netværket

Pædagogisk Medhjælper Forbund
http://www.pmf.dk/, deltager i Stop Volden-netværket

Pædagogstuderendes Landssammenslutning
http://www.p-l-s.dk/, deltager i Stop Volden-netværket

Red Barnet
Organisationen arbejder med udgangspunkt i FNs børnekonvention for børns rettigheder. Den udfører hjælpearbejder i Danmark og udlandet, udbreder kendskab til børns rettigheder og søger at påvirke dansk og international lovgivning. Red Barnet har bl.a. koncentreret sig om at gøre en indsats mod børnearbejde, børneprostitution, børn i krig eller på flugt, flygtningebørn, børn af misbrugere og børn, der er anbragt udenfor hjemmet. Red barnet har omkring 60 lokale komiteer i Danmark og samarbejder med andre organisationer, desuden arbejder den tæt sammen med den internationale gruppe Save the Children.
www.redbarnet.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Rød Ungdom
Rød Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation, der kæmper for et socialistisk Danmark, hvor den brede befolkning og ikke en lille elite har den reelle magt. Gruppen planlægger 'fække fredelige' arrangementer under EU-formandskabet.
www.ru.dk/, deltager i Stop Volden-netværket, deltager i Stop Unionen-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed
Fredsbevægelsesgruppe.
www.fred.dk/samfred/, deltager i Stop Volden-netværket

Sex og samfund
Oprindeligt dannet som organisation for familieplanlægning i 50erne, arbejder Sex og Samfund i dag for at sikre retten til seksuel trivsel samt om sundhed og oplysning om emnet. Foreningen arbejder for, at seksualitet skal være fri for tvang og sygdom, enhver graviditet skal være ønsket og enhver fødsels skal være sund. Den betragter viden som fundamental forudsætning. Arbejdet sker gennem oplysning, rådgivning og offentlig debat.
www.sexogsamfund.dk, deltager i Stop Volden-netværket

SiD
Specialarbejderforbundet i Danmark.
www.sid.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Socialistisk Folkeoplysningsforbund
www.sfof.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Socialistisk Folkeparti
Socialistisk Folkeparti er repræsenteret ved 12 medlemmer i Folketinget.
valg.sf.dk, deltager i Initiativet for et andet Europa

Socialistisk Folkepartis Ungdom
www.sfu.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret, deltager i Initiativet for et andet Europa

Socialistisk Ungdomsfront
Socialistisk Ungdomsparti der samarbejder med Enhedslisten.
www.ungdomsfront.dk, deltager i Stop Volden-netværket, deltager i Initiativet for et andet Europa

Socialpolitisk Forening
I Socialpolitisk Forening mødes folk på tværs af traditionelle faggrænser og politiske skel for at debattere dagsaktuelle spørgsmål, socialt udviklingsarbejde og visioner for fremtiden. Foreningen arbejder sammen med International Council on Social Welfare.
www.socialpolitisk-forening.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret, deltager i Initiativet for et andet Europa

Sydafrika Kontakt
Gruppen blev dannet af en række partier og fagforeninger i 1978, i formålsparagrafen hedder det, at den skal 'støtte de folkelige kræfter, der arbejder for demokrati i Sydafrika og det sydlige Afrika og understøtter kontakt mellem danskere og befolkningerne i det sydlige Afrika.
www.sydafrika.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Stop Unionen København 2002
Netværk, se beskrivelse foroven.
www.ue2002.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Stop Unionen Sønderborg
har modtaget støtte fra NGO-centret

Ulandsforeningen Svalerne
U-landsforeningen SVALERNE er en dansk græsrodsorganisation, som støtter sociale græsrodsbevægelser i Sydindien og Bangladesh, der arbejder for at forbedre forholdene for fattige i landdistrikterne. Foreningen laver oplysningsarbjede i Danmark om udviklingslandene. U-landsforeningen SVALERNE er medlem af den internationale EMMAÜS-bevægelse.
www.svalerne.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Underdanmark
deltager i Stop Volden-netværket

Ungdomskaravanen
har modtaget støtte fra NGO-centret

Verdensnaturfonden
Dansk afdeling af WWF, der arbejder for at løse de globale miljøproblemer.
www.wwf.dk, deltager i Stop Volden-netværket

Youth2002, Brandbjerg Højskole
Arrangement, hvor 1000 europæiske unge skulle arbejde med emnet Europas fremtid i sommeren 2002.
www.youth2002.dk, har modtaget støtte fra NGO-centret

Ældre vogter Fred
Netværk af ældre, der under EU-topmødet i København til december vil være med til at sikre, at demonstrationerne og arrangementerne forløber værdigt og lovligt.
www.aeldrevogterfred.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Økologisk Råd
Rådet arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed. Det sker ved oplysningsarbejde, dokumentation og debat indenfor udvalgte områder. Rådet udarbejder materiale til brug for folkeoplysning, medier samt beslutningstagere. Rådet har hidtil modtaget støtte fra den danske regering, fra udgangen af 2002 bliver arbejdet baseret på medlemsbidrag fra Det Økologiske Selskab.
www.ecocouncil.dk, deltager i Stop Volden-netværket, har modtaget støtte fra NGO-centret

Øko-net
Netværk for økologisk folkeoplysning, udarbejder blandt andet koncepter for undervisning om emnet.
www.eco-net.dk, deltager i Stop Volden-netværket


Oplysningerne stammer - medmindre andet er angivet - fra mundtlige kilder, medier eller gruppernes websider.