ARTIKLER


Arrestordre:

Fremover skal danskere kunne udleveres til andre EU-lande for sager, der ikke er strafbare i Danmark. Justitsministeriet har sendt lovforslaget, der skal forankre EU's arrestordre i dansk ret, til høring.
Af Brigitte Alfter
21. juni 2004

Høringsfristen på forslaget, der skal ændre den danske lov om udlevering af egne statsborgere til andre lande, udløb i går og først efter NOTATs trykstart. Men da EU's rammeafgørelse om sagen blev behandlet i foråret 2002, var der alvorlig kritik fra blandt andet advokater, dommere og borgerrettighedsorganisationer, også universitetsjurister har blandet sig kritisk i debatten. NOTAT bringer forslaget til den ny § 10 i Lov om udlevering af lovovertrædere, den indeholder en positivliste over gerninger, hvor Danmark fremover vil være tvunget til at udlevere egne statsborgere, selv om gerningen ikke ville have været strafbar efter dansk ret.


§ 10 a. Udlevering af personer til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union for en lovovertrædelse, der efter lovgivningen i den medlemsstat, der har anmodet om udlevering, kan straffes med fængsel eller anden frihedsberøvende foranstaltning i mindst 3 år, kan ske på grundlag af en europæisk arrestordre, selv om en tilsvarende handling ikke er strafbar efter dansk ret, for følgende handlinger:
1) Deltagelse i en kriminel organisation.
2) Terrorisme.
3) Menneskehandel.
4) Seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.
5) Ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer.
6) Ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer.
7) Bestikkelse.
8) Svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.
9) Hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold.
10)  Falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen.
11)  Internetkriminalitet.
12)  Miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter.
13)  Menneskesmugling.
14)  Forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse.
15)  Ulovlig handel med menneskevæv og -organer.
16)  Bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning.
17)  Racisme og fremmedhad,
18)  Organiseret eller væbnet tyveri.
19)  Ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande.
20)  Bedrageri.
21)  Afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning.
22)  Efterligninger og fremstillinger af piratudgaver af produkter.
23)  Forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter.
24)  Forfalskning af betalingsmidler.
25)  Ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer.
26)  Ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer.
27)  Handel med stjålne motorkøretøjer.
28)  Voldtægt.
29)  Forsætlig brandstiftelse.
30)  Strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed.
31)  Skibs- eller flykapring.
32)  Sabotage.

Læs hele lovforslaget på:
http://www.justitsministeriet.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=66358