ARTIKLER


Et elendigt bud på Europas fremtid

I kronikken siges det, at EU-forfatningen hverken klarer kravene til et demokratisk samarbejde, eller svarer på fremtidens udfordringer. Den fortjener en plads på historiens mødding.
Af Erling Böttcher
24. juni 2004

Så blev de færdige.

Champagnepropperne sprang og der blev skålet i EU-ministerrådets bygning i Bruxelles sidste fredag aften. Men egentlig glæde var der ikke. Snarere bekymring. Man er nemlig på dybt vand, og man ved det godt.

EU-forfatningen er slået fejl, allerede før den er trådt i kraft. Set gennem unionsvenlige briller er EU-forfatningen forfejlet, fordi den ikke etablerer et europæisk demokrati, men fortsætter et embedsmands- og ministerstyre, som ikke er det 21. århundrede værdigt.

Med EU-forfatningen får vi ikke et forbundsstats-demokrati, som ægte føderalister kunne drømme om. I stedet flytter magten til embedsmænd, og fra de mindre lande til de største lande. Denne forskydning af magtens centrum udgøres af en kombination af mange forskellige tiltag i EU-forfatningen. Følgende springer mest i øjnene:

De udemokratiske topmøder

  • Det Europæiske Råd (EU-topmøderne) er suverænt den mest udemokratiske institution i EU. Her sidder midaldrende og ældre mænd og nogle enkelte kvinder bag lukkede døre og forhandler om stort, men også småt.

Forfatningen er fyldt med områder, hvor linjerne skal udstikkes af EU-topmøderne, og som noget nyt giver den helt uacceptable såkaldte passarelle EU-topmøderne lov til at ændre i EU-forfatningen uden at spørge vælgerne. Det er nok det i særklasse mest opsigtsvækkende – og afslørende – ved EU-forfatningen.

I Danmark ville det svare til at Grundloven kunne ændres af en enig regering. Det kaldes oppefra og ned-styring, ikke demokrati.

I de mange stridigheder og forhandlinger undervejs har stats- og regeringscheferne dog kunnet enes om én ting: At mere magt bør gå til dem selv.

Nationale parlamenter snydes

  • De nationale parlamenter, som ellers var udset til en rolle i EU's beslutningsstruktur, bliver snydt så vandet driver. Ifølge Laeken-erklæringen, som indkaldte til EU-konventet, var netop en rolle til de nationale parlamenter en af fire hovedopgaver for en ny EU-forfatning.

Nu er det så endt med intet mindre end en ynkelig og let gennemskuelig narresut. De nationale parlamenter bliver lovet at de får EU-forslag at se lidt tidligere, kan forhale processen lidt og kan sige deres mening. Hvorvidt nogen skal høre efter, står der ikke noget om.

Tab af vetoret og kommissær

  • Vi får en EU-præsident og EU-udenrigsminister, som må forudses altid at komme fra de største lande. Der bliver langt flere flertalsafgørelser, i alt mister vi vetoretten på 40 nye områder.

Vi mister retten til en fast kommissær, hvilket betyder at landene kommer i den absurde situation at skulle gennemføre love, som ingen repræsentant for landet har været med til at foreslå eller stemme for i EU-kommissionen. Endvidere får vi nu grundlovsfæstet EU-domstolens idé om at selv den mindste EU-regel er vigtigere end de enkelte landes forfatninger.

Ej heller er der nogen kompetencefordeling mellem nationalstater og Union. Der er kun få mindre områder forbeholdt nationalstaterne. Resten er Unionens overherredømme. Selv på de såkaldte »delte kompetencer« kan nationalstaterne kun spille en rolle i det omfang, Unionen vedtager at give dem lov.

Det afgørende befolkningstal

  • Fra år 2009 bliver den afgørende magtfordeling landenes befolkningstal. Det er oplagt at 5 millioner danskeres indflydelse bliver forsvindende lille i en Union med 450 millioner mennesker eller flere.

Det vil for mange af os være OK for problemer vi alligevel ikke selv kan løse. Men for en Union, som allerede i dag har tiltaget sig over halvdelen af vores lovgivning, og med forfatningen endnu mere, vil resultatet være en minimal indflydelse på eget liv og egne forhold i landet her.

Hvad værre er: EU-forfatningen er på ingen måde fremtidssikret. Når Tyrkiet kommer med i EU, bliver de mest magtfulde lande de to befolkningstungeste lande, Tyskland og Tyrkiet.

Og hvad vil man så sige til de næste befolkningstunge europæiske lande, som vil banke på døren: Hviderusland og Ukraine for eksempel?

Stadig et demokratisk problem

Europas borgere får ikke mere, men mindre, indflydelse i EU med EU-forfatningen. Unionen vil fortsat lide af det demokratiske problem at ingen borgere kan ændre nogen EU-lov på en valgdag.

Set i historiens lange lys vil det imidlertid være noget andet, som får afgørende betydning. Det er forfatningens del 2, som er EU's Charter for grundrettigheder.

Da konventet om EU's fremtid startede i februar 2002, sparede konventformanden, Giscard d’Estaing ikke på historiske henvisninger til det konvent som skabte den amerikanske forbundsstat, Amerikas Forenede Stater.

Det amerikanske konvent, som blev indkaldt i byen Philadelphia i 1787, havde til opgave at udforme en forfatning. Forfatningen skulle bygges på de værdier og menneskerettigheder, som blev fastsat i den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776.

I lighed med det amerikanske eksempel, har man nu skabt en EU-forfatning, der bygger på ens værdier og menneskerettigheder. Det er svært at være uenig i disse smukke værdier, men spørgsmålet er, hvorvidt folks værdier overhovedet er en sag EU skal arbejde med. Er det et grænseoverskridende EU-problem, hvilke værdier vi har?

EU bliver et ideologisk projekt

Det interessante er at man skriver ind i en forfatning at EU skal være et ideologisk projekt, frem for et praktisk samarbejde om handel og miljø og andre grænseoverskridende emner.

Når Charteret bliver en del af en forfatning for Unionen, er der tale om en kraftig udbygning af Unionsborgerskabet. Helt grundlæggende kan man sige at traktater indgås mellem stater. En forfatning er derimod en kontrakt mellem folk om deres stats styring, og vedrører derfor det enkelte individ.

Formelt kan man sige at EU i dag er en sag for vores regering, der fører udenrigspolitikken. Hvis man indfører en EU-forfatning med et så udbygget unionsborgerskab, som Charteret er, ændrer man grundlæggende karakteren af EU. Så er EU ikke længere et forhold mellem stater, men et forhold direkte mellem den enkelte borger og EU, ligesom en stat er det.

Giver ingen nye retigheder

Vigtigt er det at bemærke at Charteret og dermed EU-forfatningen ikke giver borgeren så meget som en eneste rettighed, borgeren ikke har i forvejen. Udover det ideologiske er der således intet andet at tage stilling til, end hvorvidt EU – og dermed EU-domstolen – skal have magt til at blande sig i og dømme over vores rettigheder og pligter.

EU's korstog

Ikke kun skal EU-forfatningens værdier bruges til oprustning indadtil over for EU-borgerne, de skal også bruges til oprustning udadtil. EU skal ligefrem »fremme« .....»sine værdier og interesser« i hele verden, fastslår forfatningen.

I opfølgningen på dette moralske og ideologiske korstog over for omverdenen åbner EU-forfatningen for et militær-industrielt løft. Glem alt om snakken om minerydning og andre humanitære eller fredsbevarende opgaver.

Den afgørende forskel i EU-forfatningen er, hvorvidt vi skal åbne mulighed for at Unionen kan drage i krig på vore vegne. Ikke med det amerikanske flag Stars and Stripes, naturligvis, men med Unionens nu grundlovsbefalede blå flag med gule stjerner.

EU-forfatningen gør med grundlovsfader Giscard d'Estaings ord EU til en »politisk magt, der kan tale på lige fod med de største magter på denne klode«.

Dem, der bliver ramt af Unionens blå bomber med gule stjerner, vil sikkert være ligeglade med at bomberne fra Europa trods alt er ladet med europæiske værdier, i modsætning til de amerikanske.

Den fælles finanspolitik

EU-forfatningen grundlovsfæster også den liberalistiske økonomiske model for Euroen, og åbner for den fælles finanspolitik, som modstanderne advarede imod og tilhængerne på vanlig vis benægtede, forud for den danske afstemning om Kronen eller Euroen for snart fire år siden.

Sådanne værdibaserede politikker gør EU-forfatningen til et politisk kampskrift, fremfor et dokument, der er egnet som grundlov, endda en overnational én af slagsen – én der skal tilsidesætte de enkelte landes grundlove.

En grundlov bør være et sæt overordnede spilleregler, som sætter rammerne for, hvordan vi styres og hvordan den politiske kamp kan udspille sig. EU-forfatningen derimod, er omfattende, uigennemskuelig og beskytter magten imod borgernes indflydelse.

Når det er gået så galt, som det er, skyldes det at hele konvent-processen løb af sporet, og hurtigt blev overtaget af de enkelte landes velkendte super-unionister, der i forvejen er berømte for hverken at høre eller se, endsige forstå den udbredte EU-kritik.

Når vælgernes svar i et eller flere lande formentlig bliver et pænt nej tak til EU-forfatningen, må budskabet være: Om igen. Vi ønsker et mere fleksibelt europæisk samarbejde, hvor lande der ønsker mindre Bruxelles og mere demokrati, kan få lov at være.