ARTIKLER


EU-forfatningen fra start til slut

Den fulde version fylder 349 sider. Her er en sammenfatning af indholdet med forklaringer på, hvordan teksten skal forstås.
Af Hans Kronberg og Staffan Dahllöf
10. november 2004

Den første version af 'Sådan er forfatningen' blev publiceret af www.EUobserver.dk umiddelbart efter vedtagelsen af forfatningen på topmødet i Bruxelles i juni i år.

Teksten er siden opdateret bl.a. i forbindelse med justeringerne af artikelnumrene i forfatningen. Den version NOTAT her publicerer, indeholder for det første gang en gennemgang af de politikområder, hvor EU-forfatningen vil føre til ændringer af beslutningsprocesserne, og hvordan det kan ses i de enkelte artikler.

Disse ændringer er helt centrale for den politiske aftale mellem regeringen og de tre oppositionspartier Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF.

Teksten indeholder ingen politisk stillingtagen til forfatningen. Den er alene en faktuel beskrivelse af dens form og indhold.

Nye artikelnumre

Teksten følger opstillingen i forfatningen, hvorfor man vil kunne sammenligne med originaldokumentet - den 349 sider store forfatning med sine i alt 448 artikler.

Hertil kommer 382 sider med protokoller plus 121 sider med erklæringer. Forfatningens protokoller er juridisk bindende for hele EU, mens forfatningens erklæringer er forklaringer - ofte fra enkeltlande - om, hvordan de forstår emner i forfatningen.

Indrykkede afsnit i teksten markerer supplerende oplysninger som ikke nødvendigvis kan ses i selve forfatningen.

Nummereringen af de forskellige artikler blev lavet om af formandskabet og ministerrådets generalsekretariat i august i år. Det skete i forbindelse med en redigering af indholdet og overgang til en sammenhængende nummerering af artiklerne fordelt på forfatningens fire dele.

Det indebærer for eksempel, at den omdiskuterede artikel om forfatningens forrang, som blev kendt som nummer I-10, nu kan genfindes som artikel I-6.

Fire dele

Romertallene I–IV henviser til forfatningens fire dele:

Del I:

Forfatningsdelen med Unionens værdier, mål, grundlæggende friheder, institutionerne, regler for kvalificeret flertal mv. I alt 60 artikler, der beskriver de overordnede regler for Unionen. Herunder en præcisering af Unionens symboler: At flaget er blåt med 12 gyldne stjerner, EU-hymnen er Beethovens 9. symfoni 'Ode til glæden', Unionens mønt er euro og 9. maj er Europa-dag.

Del II:

Charteret om grundlæggende rettigheder, der blev skrevet i forbindelse med Nice-traktaten fra 2000. Dengang fik det kun status som et politisk dokument, der ikke var juridisk bindende for medlemslandene. Det bliver det nu.

Del III:

Beskriver Unionens politikker på de forskellige områder (politisamarbejdet, industri, kultur, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik osv.) Lovgivningsproceduren (mellem Ministerrådet og EU-Parlamentet), brugen af kvalificeret flertal mv.

Del IV:

Afsluttende bestemmelser om ophævelsen af de tidligere traktater, at alle medlemsstater skal ratificere forfatningen før den træder i kraft, regler for ændring af forfatningen, at forfatningen gælder for ubestemt tid mv.

Teksten kan også ses på internetavisen www.EUobserver.dk

DOKUMENTATION:

Sådan er forfatningen EU-forfatningen vil afløse alle tidligere traktater den 1. november 2006, når/hvis den er blevet ratificeret i de 25 medlemslande. Sådan ser forfaningen ud. Denne udgave af forfatningsartiklen er opdateret med bl.a. en omfattende gennemgang af, hvor der fortsat er krav om enstemmighed i Ministerrådet, selvom hovedprincippet i forfatningen er at nye love mv. skal vedtages med kvalificeret flertal.

Forfatning i fire dele

'Traktaten om en forfatning for Europa' er inddelt i fire dele:

Del I: Forfatningsdelen med Unionens værdier, mål, grundlæggende friheder, institutionerne, regler for kvalificeret flertal mv. I alt 60 artikler, der beskriver de overordnede regler for Unionen. Herunder en præcisering af Unionens symboler: Flaget er blåt med 12 gyldne stjerner, EU-hymnen er Beethovens 9. symfoni 'Ode til glæden', Unionens mønt er euro og 9. maj er Europa-dag.

Del II: Charteret om grundlæggende rettigheder, der blev skrevet i forbindelse med Nice-traktaten fra 2000. Dengang fik det kun status som et politisk dokument, der ikke var juridisk bindende for medlemslandene. Det bliver det nu.

Del III: Beskriver Unionens politikker på de forskellige områder (politisamarbejdet, industri, kultur, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik osv.) Lovgivningsproceduren (mellem Ministerrådet og EU-parlamentet), brugen af kvalificeret flertal mv.

Del IV: Afsluttende bestemmelser om ophævelsen af de tidligere traktater at alle medlemsstater skal ratificere forfatningen før den træder i kraft, regler for ændring af forfatningen at forfatningen gælder for ubestemt tid mv.

Efter næsten to år og fire måneders forhandlinger i først EU-konventet og siden direkte mellem landene enedes EU's stats- og regeringschefer fredag den 18.06.04 i Bruxelles om den endelige tekst til en forfatning for EU. Hovedpunkterne i forfatningen ser således ud:

Navnet: Traktat om en forfatning

EF/EU-landene har hidtil beskrevet samarbejdet i traktater. Nu har de indgået 'En traktat om en forfatning for Europa', som det fulde navn er. I teksten benyttes ordet 'forfatning', ikke 'traktat' eller 'forfatningstraktat'. En forfatning adskiller sig fra en traktat på den måde at traktater er bindende aftaler mellem nationalstater, mens en forfatning henvender sig mere direkte for borgerne. Med en forfatning kommer EU derfor nærmere en egentlig statsdannelse.

Præamblen

Indledning om Europa og hvad Europa står for. Henviser til 'Europas kulturelle, religiøse (egen fremhævning) og humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstaten.' I præamblen hedder det bl.a. også at 'Europas folk er fast besluttet på at lægge tidligere tiders splittelse bag sig og i stadig tættere forening udforme deres fælles skæbne.' En række lande arbejdede til det sidste på at erstatte den 'religiøse arv' med 'kristne arv' eller 'de kristne værdier'. Det var Polen, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Tjekkiet og Slovakiet.

Oprettelse af Unionen

I artikel I-1.2 konstateres det at 'Unionen er åben for alle europæiske stater, der respekterer dens værdier og forpligter sig til at fremme dem i fællesskab.'

Unionens værdier

Unionen beskriver sine værdier på følgende måde: 'Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. (I-2) Tilføjelsen om at de mange rettigheder også gælder for mindretal var ikke med i det oprindelige forslag fra EU-konventet.

Unionens mål

Unionens mål er bl.a. at fremme freden, sine værdier, befolkningernes velfærd, ligesom borgerne skal have et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser og et indre marked med fri og lige konkurrence.

I artiklens stykke 3 præciseres det at 'Unionen arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Den bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling og fremmer social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder.'(I-3) Kravet om prisstabilitet blev indføjet forholdsvis sent af regeringskonferencen, og tilføjelsen viser at de økonomiske 'strammer-lande' igen er gået af med sejren, ligesom de gjorde det med euroen. Fuld beskræftigelse er alene noget, der tilstræbes.

Grundlæggende friheder og ikke-forskelsbehandling

Artikel I-4 fastslår de grundlæggende friheder på Unionens område, ligesom enhver forskelsbehandling forbydes.

'Unionen sikrer at der på dens ommåde er fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital samt etableringsfrihed i overensstemmelse med forfatningen.' (I-4.1)

'Enhver forskelsbehandling på grundlag af nationalitet er forbudt inden for forfatningens anvendelsesområde, dog med forbehold af dens særlige bestemmelser.' (I-4.2)

EU-retten

Princippet om forfatningens og EU-rettens forrang for de nationale retter fastslås. (I-6)

Den fulde ordlyd i artikel 6 stykke 1 er: 'Forfatningen og den ret, der vedtages af Unionens institutioner under udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, har forrang frem for medlemsstaternes ret.'

Hvilket indebærer at når Unionen har fastsat love og regler på et område, så er det EU-retten, der gælder. Der indføjes dog en 'beroligende' erklæring i forfatningen, der siger at indholdet i artikel I-6 afspejler de eksisterende forhold for EU-domstolen.

Juridisk person

EU bliver nu en såkaldt juridisk person, hvilket indebærer at EU kan indgå aftaler med internationale organisationer som Verdenshandelsorganisationen, WTO, tiltræde internationale konventioner mv. Præcis som en nationalstat. Den nuværende 'søjlestruktur', hvor alene søjle ‚t var det overnationale samarbejde, forsvinder. (Artikel I-7)

Unionens symboler

Unionens flag indeholder en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund.

Unionens hymne er hentet fra 'Ode til Glæden' i Ludwig van Beethovens niende symfoni.

Unionens motto er: 'Forenet i mangfoldighed'.

Unionens mønt er euroen.

Europa-dagen fejres den 9. maj overalt i Unionen.

Charter om grundlæggende rettigheder

Charteret om de grundlæggende rettigheder er nu en del af forfatningen, hvor det udgør del II. (I-9) Charteret er et omfattende katalog, der omhandler så forskellige rettigheder som ret til livet, ytringsfrihed og ret til gratis arbejdsformidling. Ved fortolkning af charteret skal EU's og medlemslandenes domstole tage 'behørigt hensyn' til nogle såkaldte 'forklaringer', som ikke i sig selv er jurdisikt bindende eller en del af forfatningen.

Forklaringerne blev udarbejdet af præsidiet for det konvent, som forberedte Charteret i 2000, og blev senere ajourført af præsidiet for Fremtidskonventet.

Disse forklaringer kan opfattes som en læsevejledning men også som en opblødning af Charterets bindende og i nogle tilfælde meget kortfattede tekst, f.eks. 'Ethvert menneske har ret til livet.' (II. 2)

Unionsborgerskab

Hvis man har statsborgerskab i et medlemsland har man også unionsborgerskab. Det noteres hvilke rettigheder og pligter en unionsborger har. (I-10)

Enekompetence og delt kompetence

Forfatningen præciserer på hvilke områder EU har enekompetence, og på hvilke områder EU deler kompetencen med medlemsstaterne. Der er dog det særlige ved delt kompetence at medlemsstaterne kun kan udøve denne kompetence (bestemme reglerne selv), hvis Unionen ikke er gået ind på området eller ikke længere udøver nogen kompetence der. Med andre ord: Hvis Unionen har fastsat regler mv. på disse områder, så kan medlemsstaterne ikke fastsætte deres egne. (I-11, I-12, I-13)

Unionen har enekompetence på følgende områder:

- Toldunionen.

- Konkurrencereglerne for det indre marked.

- Den monetære politik for de medlemsstater, der har indfør euroen.

- Bevarelsen af havets biologiske ressourcer inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. Hvilket betyder at det er EU og kun EU, der fastsætter fiskekvoter mv. for at sikre bestandene.

- Den fælles handelspolitik. 2. Unionen har ligeledes enekompetence til at indgå internationale aftaler, når indgåelsen har hjemmel i en lovgivningsmæssig EU-retsakt, eller når den er nødvendig for at give Unionen mulighed for at udøve sin kompetence på internt plan, eller for så vidt den kan berøre fælles regler eller ændre deres rækkevidde.

Der er delt kompetence på:

- Det indre marked.

- Social- og arbejdsmarkedspolitik.

- 0konomisk, social og territorial samhørighed.

- Landbrug og fiskeri, undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer (hvor Unionen har enekompetence, se ovenfor).

- Miljø.

- Forbrugerbeskyttelse.

- Transport

- Transeuropæiske net.

- Energi.

- Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

- Fælles sikkerhedsproblemer på folkesundhedsområdet.

Herudover kan Unionen gennemføre 'understøttende koordinerende eller supplerende tiltag' indenfor beskyttelse og forbedring af menneskers sundhed, industri, kultur, turisme, uddannelse, ungdom, sport og erhvervsuddannelse, civilbeskyttelse og administrativt samarbejde. (I-17)

Unionen kan med andre ord gå ind på stort set alle områder, hvis viljen er tilstede. Nærhedsprincippet er godt nok også en del af forfatningen (I-11), men gnistrende klar er grænserne ikke trukket op.

Ordlyden af artikel I-11.3 er: 'I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan.'

Hvordan måles f.eks. 'ikke i tilstrækkelig grad'.

Samordning af de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikke.

Medlemsstaterne skal samordne deres økonomiske politik generelt (I-15.1). Det præciseres at der gælder særlige regler for euro-landene.

Samordningen gælder også landenes beskæftigelsespolitikker, mens Unionen kan gå videre og samordne social- og arbejdsmarkedspolitikkerne. (I-15) Ideen er at få Unionens 25 lande til at virke som ‚n stor økonomi, så væksten ikke buldrer afsted i f.eks. Irland, mens der er stagnation i f.eks. Tyskland. Det er især afgørende for euro-landene med en sådan samordning, fordi Den Europæiske Centralbank, der styrer rente- og valutapolitikken, kun kan fastsætte ‚n rente. Er landene i mange år ude af fase, kan det true euroen.

EU-konventets oprindelige udkast til samordning var en smule strammere end det endelige resultat.

F.eks. hed det i artikel I.11.3 at 'Unionen har kompetence til at fremme og sikre samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker.' I den endelige forfatningstekst er der indføjet at det navnlig er de overordnede retningslinier for denne samordning, som Rådet vedtager foranstaltninger om.

Den fælles udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik

Alle udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål falder principielt indenfor Unionens kompetenceområder, ligesom der gradvist skal udformes en fælles forsvarspolitik, der igen kan føre til et fælles forsvar. Medlemsstaterne skal 'aktivt' og 'uforbeholdent' støtte 'Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i en ånd af loyalitet og gensidig solidaritet'. Medlemslandene skal også afstå fra enhver handling, der strider mod Unionens interesser eller kan skade dens effektivitet. (I-16) Hovedreglen er enstemmighed, når det gælder udenrigs- og sikkerhedspolitik (I-40.6), men der opregnes en række undtagelser, der dækker en række områder af udenrigspolitikken (III-300.2). På militær- eller forsvarsområdet skal der være enstemmighed.

Der kan f.eks. besluttes med flertal i forbindelse med aktioner eller holdninger, hvor stats- og regeringscheferne i forvejen har truffet beslutninger om EU's 'strategiske interesser og mål'.

Flertal i forbindelse med forslag fra den ny udenrigsminister, som stats- og regeringscheferne har bedt han/hende om at fremlægge.

Flertal når det drejer sig om iværksættelse af en tidligere besluttet aktion eller holdning.

Flertal når der skal udpeges en repræsentant i forbindelse med f.eks. et konfliktområde.

Halv nødbremse: Et land kan prøve at standse en flertalsafgørelse. Sagen bliver dog kun løftet op til højeste niveau, hvis der er kvalificeret flertal derfor.

(En 'nødbremse' er at et eller flere lande kan sende en afgørelse - der skal besluttes med flertal - videre til EU's højeste myndighed, Det Europæiske Råd. Her træffer stats- og regeringscheferne så beslutning med enstemmighed.)

Særlige bestemmelser vedrørende den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

Forfatningens artikel I-41 skitseres oprettelsen af en egentlig EU-hær, der kan anvendes overalt i verden til 'fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed i overensstemmelse med principperne i De Forenede Nationers pagt.' (I-40), men altså ikke nødvendigvis på mandat af FN's sikkerhedsråd.

Et af de nye mål er en gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik som 'vil føre til' et fælles forsvar, efter en beslutning - med enstemmighed - i Det Europæiske Råd (stats- og regeringscheferne) (I-41.2).

De gældende traktater siger at en gradvis udformning af en forsvarspolitik 'vil kunne føre' til et fælles forsvar.

Forfatningen lægger også op til at de, som vil, kan gå foran ved at 'permanent struktureret samarbejde inden for rammerne af Unionen.' (I-41.6). Dette samarbejde præciseres i artikel III-312.

Betingelsen for at deltage i fortroppen er viljen og evnen defineret i en protokol om deltagelse i det ny våbenagentur. Evnen indebærer at et land, senest i 2007, på mellem 5-30 dage kan stille med kampenheder for en periode på 30 dage, der kan forlænges til mindst 120 dage.

Et sådant forstærket samarbejde etableres med kvalificeret flertal.

Uanset om et medlemsland deltager i det forstærkede militære samarbejde eller ej, så forpligter det sig til at forbedre sin militære kapacitet (I-41.3). Forpligtelsen gælder altså for alle. Et tilsvarende krav eksisterer ikke i den gældende traktat.

Hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb, er de andre stater forpligtede til at komme landet til undsættelse (I-41.7), hvilket dog ikke 'berører ikke den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik' (de neutrale og/eller alliancefrie lande Irland, 0strig, Sverige og Finland). \par

For NATO-medlemmer skal forpligtelserne være i overensstemmelse med NATO-medlemskabet.

Oprindeligt var forpligtelsen kun møntet på de lande, som indgår i et forstærket samarbejde, men er altså blevet udvidet til at gælde for alle.

Unionen skal også tage alle midler i brug, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb, en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe (I-43). Hvis der skal bruges militære midler skal en beslutning træffes med enstemmighed.

Det enkelte medlemsland afgør selv hvilke midler, man vil bruge (erklæring for at berolige de neutrale og/eller alliancefrie medlemslande).

Denne såkaldte solidaritetsklausul fik status som en politisk forpligtelse på forårstopmødet i marts 2004, selv om forfatningen ikke var færdigforhandlet på det tidspunkt.

EU-parlamentet

Sammen med EU's stats- og regeringschefer bliver EU-parlamentet den store vinder i den ny forfatning. Bl.a. fastslås i artikel I-20 en slags ligestilling med Ministerrådet, når det gælder lovgivning.

Antallet af medlemmer fastsættes til 750. Det mindste antal et land kan have, sættes til seks, det højeste til 96. Bortset fra yderpunkterne er den endelige fordeling mellem landene ikke på plads.

EU-præsidenten

EU får en ny formand (præsident) for Det Europæiske Råd. I øjeblikket er formanden stats- eller regeringschefen fra dette land, der har formandskabet. Foruden den ny præsident består Det Europæiske Råd af stats- og regeringscheferne plus EU-kommissionens formand. Unionens udenrigsminister 'deltager i arbejdet', men uden at være fuldgyldigt medlem af Det Europæiske Råd.

Formanden for Det Europæiske Råd vælges med kvalificeret flertal for 2,5 år, og han/hun kan genvælges én gang. Fem år er altså det maksimale den samme person kan beklæde denne post. Formanden kan ikke samtidig beklæde et nationalt mandat.

Formandens opgave er at forberede og lede Det Europæiske Råd (det er altså ikke længere stats- eller regeringschefen fra det land, der har formandskabet), ligesom han/hun skal repræsentere Unionen på den internationale scene. Dog uden at denne repræsentation 'berører EU-udenrigsministerens kompetencer.' (I-22).

Udenrigsministeren

En ny magtfuld udenrigsminister med et eget korps af diplomater. Udenrigsminister har fået øgenavnet hr. dobbelthat, fordi han/hun har et ben i både Ministerrådet og EU-kommissionen. Vedkommende erstatter EU's særlige udenrigspolitiske koordinator (p.t. Javier Solana) og Kommissionens udenrigskommissær (p.t. Chris Patten), ligesom han bliver permanent formand for Udenrigsministerrådet. Udenrigsministeren skal stå for den fælles udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, og da vedkommende også er næstformand i Kommissionen, får han/hun snor i forvaltningen af bl.a. EU's udviklingsbistand (I-28). Enheden oprettes ved underskrivelse af forfatningen, der fandt sted den 28. oktober 2004.

Kommissionen

Fra 2014 er kun to tredjedele af medlemslandene repræsenteret i Kommissionen med en kommissær, der har stemmeret. Der skal være ligelig rotation mellem landene. Topmødet fik i sidste øjeblik indføjet at stats- og regeringscheferne (altså topmødet) med enstemmighed kan beslutte at ændre antallet af kommissærer.

Det vil fortsat være sådan at EU-parlamentet kan fyre Kommissionen - men kun hele Kommissionen. Det sker, hvis EU-parlamentet vedtager et mistillidsvotum. Også udenrigsministeren må i dette tilfælde nedlægge sit hverv i Kommissionen. (I-26)

Ministerrådet

Der kommer mere åbenhed i Ministerrådet arbejde, idet der skal være offentlighed om lovforslag, der er til behandling og afstemning.

Udenrigsministerrådet udformer EU's udenrigspolitik i overensstemmelse med den strategi, som Det Europæiske Råd har fastlagt, ligesom Undenrigsministerrådet skal sikre at Unionens aktioner er konsistente.

Nye stemmeregler i Ministerrådet

Den generelle regel bliver at der er et kvalificeret flertal for en EU-lov, hvis 55 procent af landene, der repræsenterer 65 procent af Unionens befolkning, stemmer for. Der skal mindst fire lande, der repræsenterer 35 procent af Unionens befolkning, til at blokere for et lovforslag. (artikel I-25)

Der er også en regel om at antallet af medlemslande, der støtter en EU-lov skal være mindst 15. Denne regel gør det en smule vanskelige at samle et kvalificeret flertal for en EU-lov indtil antallet af medlemslande kommer op på 27. Herefter er reglen ligegyldig, fordi 55 procent af 27 lande er 14,85 lande (55 procent af 25 lande er 13,75 lande).

De nye regler gælder fra 2009. Det var striden om stemmereglerne, og dermed den reelle magt i Ministerrådet, der var den primære årsag til at forhandlingerne brød sammen på topmødet i december 2003, da Spanien og Polen blankt afviste forslaget konventets forslag om 'dobbelt flertal'. De to lande ville hellere bevare stemmereglerne fra Nice-traktaten, der gav små og mindre lande relativt større indflydelse.

Nu bliver befolkningstallet bestemmende for, hvor stor indflydelse et land har i Ministerrådet. Reglen om at der skal mindst fire lande til at blokere for en beslutning er sat ind for at forhindre at tre store lande, kan blokere. Tre store lande kan nemlig alene stille med den nødvendige, blokerende befolkningsandel på 35 procent.

Flertalsafgørelser i Ministerrådet bliver hovedreglen

I forfatningsudkastet fastslås det at Ministerrådet som hovedreglen træffer beslutninger med kvalificeret flertal. Det skal direkte fremgå af forfatningens artikler, hvis det ikke er tilfældet. (I-23.3)

Fra denne hovedregel er der undtagelser på en række politisk følsomme områder, hvilket primært indebærer at der skal være enstemmighed. Nogle af undtagelserne er udformet som 'nødbremser', hvilket vil sige at et eller flere lande kan kræve en afgørelse, der skal besluttes med flertal, flyttet til EU's højeste myndighed, Det Europæiske Råd, hvor stats- og regeringscheferne så træffer beslutning med enstemmighed.

Afvigelser fra hovedprincippet om flertalsafgørelser, herunder muligheden for at bruge 'nødbremsen', reguleres på følgende områder:

Unionens indtægter (artikel I-54)

Hovedregel/undtagelse: Unionens indtægter vedtages med flertalsafgørelser, når det gælder regler om Unionens indtægter. Men der kræves enstemmighed om indførelse af nye kategorier af indtægter og ved ophævelse af eksisterende kategorier. Medlemsstaterne skal desuden godkende den ny kaegori, eller ophævelse af en eksisterende, i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Denne procedure skal anvendes, hvis f.eks. den særlige britiske rabatordning fra 1980'erne skal ophæves/ændres.

Flerårige finansielle rammer (det flerårige budget - artikel I-55)

Hovedregel/undtagelse: Enstemmighed i Ministerrådet med tilslutning fra et flertal i Parlamentet, om de årlige lofter for hvert enkelt udgiftskategori (I-55.2). Mulighed for beslutninger med kvalificeret flertal, hvis stats- og regeringscheferne (Det Europæiske Råd) er enige om det (I-55.4).

Bekæmpelse af forskelsbehandling (artikel III-124)

Hovedregel/undtagelse: Enstemmighed for at indføre foranstaltninger for at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (III-124.1). Flertalsafgørelser, hvis der ikke er tale om en harmonisering af nationale love og bestemmelser.

Social sikring og ID (artikel III-125)

Hovedregel/undtagelse: Enstemmighed for vedtagelse af foranstaltninger om pas, identitetskort, opholdsbeviser og lignende dokumenter samt social sikring eller social beskyttelse (III-125.2). Flertalsafgørelser ved andre handlinger, der skal gøre det lettere for alle unionsborgere at udøve deres ret til at færdes og opholde sig frit (III-125.1).

Valgregler (artikel III-127 og III-330)

Hovedregel: Enstemmighed om unionsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale valg (III-127) og om fælles regler for valgt til Europa-Parlamentet (III-330.1). Også enstemmighed vedrørende beskatning af Parlamentets medlemmer (III-330.2). Statsborgere fra tredjelande, der opholder sig legalt (eller illegalt) i EU er ikke unionsborgere.

Social sikring (artikel III-136)

Hovedregel: Flertalsafgørelser om regler for udbetaling af sociale ydelser til lønmodtagere og selvstændige, og til deres berettigede pårørende, når dette kræves for at gennemføre arbejdskraftens fri bevægelighed (III-136.1).

Nødbremse: Et land kan anmode om at en konkret beslutning træffes af stats- og regeringscheferne med enstemmighed. De skal så afgøre sagen indenfor en frist på fire måneder (III-136.2).

Kapitalbevægelser (artikel III-157 og III-158)

Hovedregel/undtagelse: Flertalsafgørelser ved beslutninger, som skal fremme fri bevægelighed for kapital til og fra tredjelande (III-157.2), men enstemmighed hvis der er tale om restriktioner -'tilbageskridt i EU-lovgivningen med hensyn til liberalisering' (III-157.3).

Også enstemmighed ved godkendelse af et enkelt lands restriktive skatteregler overfor tredjeland, hvis ikke Kommissionen indenfor tre måneder har godkendt den pågældende skatteregel (III-158.4)

Tilladt statsstøtte (artikel III-168)

Hovedregel: Enstemmighed for at tillade en ellers forbudt statsstøtte (acceptere den som forenelig med det indre marked) hvis 'ganske særlige omstændigheder' berettiger en sådan afgørelse.

Skatter og afgifter (artikel III-171)

Hovedregel: Enstemmighed ved harmonisering af moms, punktafgifter og andre indirekte skatter

Indre marked (Artikel III-172)

Hovedregel: Flertalsafgørelser ved tilnærmelse af love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne, der vedrører det indre markeds oprettelse eller funktion.

Undtagelse (artikel III-173): Hvis der er tale om love, der vedrører medlemslandenes eksisterende lovgivning om det indre marked, kræves enstemmighed.

Sprogkrav i patenter mv. (artikel III-176)

Hovedregel/undtagelse: Flertalsafgørelser i forbindelse med europæiske beskyttelsesbeviser for intellektuelle ejendomsrettigheder (patenter, copyright mv.).

Men enstemmighed ved fastsættelse af sprogkravene i beviserne.

Nye opgaver for Den Europæiske Centralbank (artikel III-184)

Hovedregel: Enstemmighed hvis ECB skal gives specifikke opgaver rørende tilsyn med finansielle institutioner.

Rådgivende udvalg (artikel III-208 og III-217)

Hovedregel: Simpelt - og altså ikke kvalificeret - flertal for nedsættelse af en rådgivende beskæftigelsesudvalg (III-208) og rådgivende udvalg for social beskyttelse (III-217).

Social- og arbejdsmarkedspolitik (artikel III-210)

Hovedregel med dobbelte undtagelser: Flertal som grundprincip men enstemmighed, når det gælder sikring mod arbejdsløshed, om repræsentation og forsvar af arbejdsmarkedsparternes interesser og om beskæftigelsesvilkår for statsborger for tredjeland.

Mulighed for overgang til flertal på de tre områder, hvis der er enighed derom i Ministerrådet (III-210.3)

Lønforhold, organisationsret, strejkeret og ret til lock-out er ikke omfattet af artiklen (III-210.6).

Strukturfonde (artikel III-213)

Hovedregel med forsinkelse: Flertal, men de første bestemmelser efter den foreslåede forfatning er trådt i kraft, skal tages med enstemmighed.

I den gældende traktat (artikel 161 EF) skal overgangen fra enstemmighed til flertal ske den 1. januar 2007, såfremt der på det tidspunkt er enighed om den flerårige finansramme (langtidsbudgettet).

Miljø (artikel III-234)

Hovedregel, undtagelser og ændringsmulighed: Flertalsafgørelser i princippet, men enstemmighed for beslutninger som vedrører afgifter, fysisk planlægning, vandressourcer, arealanvendelse (bortset fra affaldshåndtering) og valg af energikilder. Men kravet om enstemmighed kan ophæves ved en enstemmig beslutning i Ministerrådet (III-234.2)

Unionens politik på energiområdet (artikel III-256)

Hovedregel/undtagelser: Flertalsafgørelser ved energimarkedets funktion og energiforsyning (dog ikke medlemslandenes prioriteringer), men enstemmighed om energiafgifter (III-256.3)

Indvandring (artikel III-267)

Hovedregel: Flertal.

Undtagelse: Artikel berører ikke medlemsstaternes ret til at fastlægge antallet af tredjelandsstatsborgere fra tredjelande, der rejser ind i de enkelte lande for at søge et arbejde som lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende. (III-267.5)

Civilret (artikel III-269)

Hovedregel: Flertal Undtagelse men med ændringsmulighed: Enstemmighed om familieret, men Ministerrådet kan enes om at gå over til flertalsafstemning (III-269.3).

Strafferet (artikel III-270)

Hovedregel med begrænsning: Flertal ved beslutninger om anerkendelse af domme, konflikter mellem domstole, uddannelse af dommere, og samarbejde mellem myndigheder, samt ved minimumsregler for bevismaterialer, ofres rettigheder og enkeltpersoners rettigheder. Enstemmighed ved 'andre særlige' (ikke omtalte) elementer i strafferetsplejen.

Nødbremse: Hvis et medlemsland protesterer mod en bestemt beslutning, henvises landet til Det Europæiske Råd (stats- og regeringschefernes topmøder), som kan bede om et nyt forslag indenfor fire måneder.

Sidespor: Hvis der ikke opnås enighed indenfor et år, vil en tredjedel af medlemslande kunne gå videre i et forstærket samarbejde.

Strafferammer (artikel III-271)

Hovedregel med begrænsning: Flertalsbeslutninger ved fastsættelse af minimumsregler for, hvad der skal anses for at være strafbare handlinger samt straf for disse handlinger på ni områder: terrorisme, menneskehandel og seksuel udnyttelse af kvinder og børn, ulovlig narkotikahandel, ulovlig våbenhandel, hvidvaskning af penge, korruption, forfalskning af betalingsmidler, edb-kriminalitet og organiseret kriminalitet.

Enstemmighed hvis andre kriminalitetsområder skal omfattes (III-271.1).

Flertal eller enstemmighed for fastsættelse af minimumsstraffe for handlinger som vedrører gennemførelse af EU-beslutninger i form af harmoniseringer. Vedtagelse om straf efter samme procedure som de pågældende beslutninger.

Nødbremse: Hvis et medlemsland protesterer mod en bestemt beslutning, forelægges loven Det Europæiske Råd (topmøderne), som kan bede om et nyt forslag indenfor fire måneder.

Sidespor: Hvis der ikke opnås enighed indenfor et år, vil en tredjedel af medlemslande kunne gå videre i et forstærket samarbejde.

EU-anklager (artikel III-274)

Hovedregel: For at bekæmpe lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle interesser, kan der med enstemmighed i Ministerrådet oprettes en europæisk anklagemyndighed ud fra Eurojust. Anklagemyndigheden har kompetence til eventuelt i samarbejde med Europol at foretage efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med gerningsmænd og medvirkende til lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle interesser samt til at stille dem for en domstol. Den Europæiske Anklagemyndighed optræder som offentlig anklager ved medlemsstaternes kompetente domstole.(III-274.1- 3.).

Stats- og regeringscheferne (topmødet) kan beslutte at udvide anklagemyndighedens beføjelser til andre områder (III-274.4).

Eurojust og Europol er samarbejdsorganer for medlemslandenes nationale anklage- og politimyndigheder.

Politisamarbejde (artikel III-275)

Hovedregel med begrænsning: Flertalsafgørelser om samarbejde mellem nationale myndigheder, når det gælder indsamling og udveksling af oplysninger, uddannelse og udveksling af personale og fælles efterforskningsteknikker (III-275.1) Enstemmighed ved beslutninger om operationelt samarbejde.

Grænseoverskridende myndighedsarbejde (artikel III-277)

Hovedregel: Enstemmighed når der skal fastlægges betingelser/begrænsninger for, hvornår medlemsstaternes myndigheder kan arbejde i andre medlemsstater.

Udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel III-293,295 og 300)

Hovedregel: Enstemmighed når stats- og regeringscheferne fastlægger Unionens strategiske mål (III-293, III-295).

Der skal være enstemmighed, når Ministerrådet træffer europæiske afgørelser, men et land kan afstå fra at stemme uden at blokere beslutningen for de andre. Hvis en tredjedel af landene som repræsenterer en tredjedel af befolkningen afstår, falder beslutningen (III-300.1).

Undtagelse:

– flertal i forbindelse med aktioner eller holdninger, hvor stats- og regeringscheferne i forvejen har truffet beslutninger om EU's 'strategiske interesser og mål'

– flertal i forbindelse med forslag fra den ny udenrigsminister, når forslagene kommer efter en specifik anmodning fra stats- og regeringscheferne.

– flertal når det drejer sig om iværksættelse af en tidligere besluttet aktion eller holdning.

– flertal når der skal udpeges en repræsentant i forbindelse med f.eks. et konfliktområde.

Halv nødbremse: Et land kan prøve at standse en flertalsafgørelse, men sagen bliver kun løftet op til højeste niveau (stats- og regeringscheferne), hvis der er kvalificeret flertal derfor (III-300.2). Mulig udvidelse: Stats- og regeringscheferne kan beslutte at flere områder kommer til at omfattes af flertalsbeslutninger (III-300.3)

Begrænsning: Flertalsafgørelser kan ikke indføres for afgørelser, der har indvirkning på militær- og forsvarsområdet (III-300.4).

Fælles handelspolitik (artikel III-315)

Hovedregel: Flertalsafgørelser.

Undtagelse: Enstemmighed når de drejer sig om forhandling og indgåelse af aftaler indenfor handel med tjenesteydelser og handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret samt direkte udenlandske investeringer, hvis aftalen omfatter bestemmelser, hvor der kræves enstemmighed for vedtagelse af interne regler.

Ligeledes kan enstemmighed være under visse betingelser være et krav, når det gælder handelsaftaler om kultur og radio/tv-programmer, sociale tjenester, undervisning og sundhed (III-315.4).

Internationale aftaler (artikel III-325 og 326)

Hovedregel: Flertal.

Undtagelsen: Enstemmighed når aftalen vedrører et område, hvor der kræves enstemmighed ved vedtagelse af en EU-retsakt, associeringsaftaler og aftaler med stater, der er kandidater til medlemskab af Unionen (III-325.8).

Der kræves også enstemmighed ved aftaler om et valutakurssamarbejde (valutakurssystem) mellem euroen og tredjelandsvalutaer (III-326.1)

Forstærket samarbejde (artikel III-419 og 422)

Hovedregel, undtagelse og ændringsmulighed: Flertalsafgørelser, når medlemsstater vil indføre et forstærket samarbejde på et af de områder, der er nævnt i forfatningen. Der kræves dog enstemmighed, hvis medlemslande skal indgå et forstærket samarbejde indenfor udenrigs- og sikkerhedspolitik (III-419.2).

Kravet om enstemmighed kan fraviges efter en enstemmig beslutning blandt de lande, der deltager i det forstærkede samarbejde. Det gælder dog ikke for afgørelser, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (I-44.3 og III-422).

Stats- og regeringschefernes gangbro (passerelle)

Med forfatningen kan Det Europæiske Råd (altså stats- og regeringscheferne) beslutte (enstemmigt) at der i Ministerrådet skal bruges kvalificeret flertal på et område, der tidligere har været omfattet af enstemmighedsprincippet. Når det gælder militær og forsvar, kan det dog ikke lade sig gøre. Et nationalt parlament kan sætte hælene i ved at gøre indsigelse indenfor seks måneder. (Forenklet revisionsprocedure (IV-444))

Stats- og regeringscheferne får også mulighed for at ændre på den del af forfatningen, som omhandler forskellige politikområder i del III, bl.a. social- og arbejdmarkedspolitik, landbrug, fiskeri og miljø (Forenklet revisionsprocedure for Unionens interne politikker og foranstaltninger (IV-445).

Forudsætningen er også her at stats- og regeringscheferne alle er enige (hvert land kan blokere), ligesom ændringerne ikke må udvide EU's kompetence, udover hvad forfatningen tillader.

Medlemslandene skal godkende alle ændringer i overensstemmelse med de forfatningsmæssige krav, inden de træder i kraft. (IV-445.2)

Fremmedordet for dette er 'passerelle' (gangbro på dansk), og perspektivet er at EU-systemet selv kan foretage ændringer i forfatningen, hvorved man undgår de besværlige ratificeringer i medlemslandene.

Budgettet

EU skal fortsat vedtage to 'slags' budgetter:

1) En flerårig budgetramme, der fastlægger de årlige lofter for hvor store udgifterne må være indenfor hvert område. Det er Ministerrådet, der fastsætter denne ramme - efter EU-parlamentet har givet sin godkendelse med et flertal af sine medlemmer. Den første flerårige budgetramme efter forfatningen er trådt i kraft vedtages med enstemmighed, men herefter kan stats- og regeringscheferne - enstemmigt - beslutte at budgetrammen skal vedtages med kvalificeret flertal (den såkaldt passerelle). (I-55)

2) Det årlige budget. Indviklet procedure for vedtagelse af det årlige budget, hvor både Ministerrådet og EU-parlamentet kan blokere. Vedtages budgettet ikke, forlænges sidste år budget med en tolvtedel pr. måned. (I-56)

Ratifikation og ikrafttrædelse

Det forudsættes i forfatningen at den træder i kraft den 1. november 2006, forudsat naturligvis at samtlige lande har ratificeret forfatningen. (IV-447) Ovenstående tekst vil løbende blive opdateret og justeret.

Hele forfatningen og links:

Originaltekst læses bedst i Jens-Peter Bondes læsevenlige udgave på internettet: www.euabc.dk