ARTIKLER


Mere fremmed politi i Danmark

Tysk og svensk politi skal lettere kunne efterforske og forfølge mistænkte personer på dansk jord. Kommissionsforslag undergraver dansk Schengentilslutning.
Af Staffan Dahllöf
5. september 2005

Når forbrydere kan bevæge sig frit over EU's indre grænser, må politiet kunne følge med, både billedligt og bogstaveligt talt.

Det er logikken bag forslag til nye regler for politisamarbejde i EU.

Kommissionen foreslår nu at EU-landene afvikler nogle af restriktionerne for hvad politiet må over landegrænserne.

Forslaget lægger også op til fælles patruljeringer og fælles efterforskningshold i grænseområderne. I den forbindelse skal politifolk fra ét land kunne tildeles politimæssige opgaver i et andet land.

Der skal videre etableres »permanente samarbejdsstrukturer«, dvs. et slags fast grænsepoliti ved EU's indre grænser.

Varm forfølgelse

Siden 1999 har reglerne i Schengen-aftalen fastlagt hvad EU-landenes politi må i Danmark, og hvad dansk politi må i det øvrige EU. Schengen-aftalen er en del af EU-traktaten.

Det er to artikler i den oprindelige Schengen-aftale som Kommissionen vil lave om på:

Det er bestemmelserne for »observation« og bestemmelserne for »varm forfølgelse« over grænserne.

»Varm forfølgelse« (også kendt under den engelske betegnelse hot pursuit) er forfølgelse af personer grebet på fersk gerning og af fanger på flugt.

De foreslåede forandringer kan få større konsekvenser for Danmark end for mange andre EU-lande, fordi Danmark hidtil har valgt at holde udenlandsk politi i kort snor.

Bevæbnet tysk politi

Tysk politi må højest efterforske i fem timer på egen hånd i Danmark og ikke længere nordpå end 25 km. fra grænsen. Svensk politi må ikke bevæge sig længere ind på dansk jord end 25 km. fra Øresundsforbindelsen.

Hverken tysk eller svensk politi må på egen hånd pågribe personer i Danmark. Tyskland og Sverige har til gengæld ingen tilsvarende geografiske begrænsninger overfor dansk politi. De uudtalte begrundelser for de mere strikse danske regler kan findes i den politiske debat 1997 op til Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet. Udsigterne til at få bevæbnet tysk politi på dansk jord var med til at skabe politisk modstand, ikke mindst i den sønderjyske grænseregion.

Frank Jensens danske grundlag

»Vi har fra dansk side villet sige nej til tysk politis mulighed for at fuldføre en arrestation på dansk jord. De skal tilkalde dansk politi til at gennemføre en standsning til en egentlig arrestation. Det er det grundlag Danmark tilslutter sig på,« tilkendegav den daværende justitsminister Frank Jensen (S).

Hvorvidt det grundlag nu skal afvikles i retning af ubegrænset tilgang til Danmark for tysk og svensk politis vedkommende, eller om Danmark vil stritte imod, er uklart i skrivende stund.

Forslaget, som blev officielt den 19. juli, har ikke været til diskussion på noget ministerrådsmøde endnu, og har derfor heller ikke været til diskussion i Folketingets Europaudvalg.

Hemmelig dansk holdning

I Justitsministeriet holder man kortene tæt ind til kroppen:

»Af hensyn til vores forhandlingsposition i Bruxelles offentliggør vi aldrig den danske holdning. Hvis vi gør det er det i givet fald kun i meget overordnede vendinger,« siger konsulent og fungerende kontorchef Lene Volke Roesen.

Schengen-aftalen var oprindeligt en mellemstatslig konvention som krævede det samlede Folketings accept. Den omfattedes ikke af det danske forbehold mod overstatlig retspolitik.

Forslaget til ændring af Schengens politiregler er udformet som en »afgørelse« på EU-sprog, en beslutning som skal vedtages i enstemmighed.

Det retlige forbehold er derfor ikke til hinder for dansk deltagelse.

Schengen-politi på en ny måde:

Udenlandsk politi skal kunne efterfølge og observere på dansk område for handling som kan medføre fængsel i et år. I dag kun tilladt for 14 definerede grove forbrydelser som drab, manddrab, voldtægt og sprængstofattentat mv. (Ændring af Schengen-aftalens artikel 40)

Tærskelen for »varm forfølgelse« (hot pursuit) over grænserne sænkes fra de 14 grove strafbare handlinger til alle handlinger som kan give fængsel i et år. Varm forfølgelse skal også tillades til søs og i lufthavne, og ikke kun som i dag over landegrænser. (Forandring af Schengen-aftalens artikel 41).

Der etableres et fast operativt politiarbejde i grænseområder, med fælles efterforskning, patruljering og en fast samarbejdsstruktur

Der sørges for øget udveksling af oplysninger over grænserne herunder efterretninger fra databaser eller filer. Reglerne for hvad som må udleveres skal bestemmes med flertalsbeslutninger i en komité ledet af Kommissionen.

Kilde:

Forslag til Rådets afgørelse om forbedring af politisamarbejdet mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, særligt ved de indre grænser, og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen (KOM/2005/317)

Politiforbundet melder fra

Der er ingen politimæssig grund til at bløde op på reglerne for politiarbejde over landegrænserne. Og fra en demokratisk synsvinkel er det vigtigt med klare linjer for at bevare borgernes tillid til politiet, mener Politiforbundet i Danmark.

»Samarbejde mellem landene er helt nødvendigt, og det kan ikke siges ofte nok. I politiet har vi ikke noget som helst imod at assistere hinanden. Men vor klare holdning er at politiarbejde i Danmark skal udføres af dansk politi, efter danske regler,« siger forbundsformand Peter Ibsen.

Han er også næstformand for den tre år gamle politifaglige organisation Eurocop med hovedkvarter i Luxembourg.

Peter Ibsen er kendt med hovedlinjerne i det forslag om nye Schengen-bestemmelser som NOTAT refererer her på siden. Han mener ikke at forslagets begrundelser er gode nok:

»Mig bekendt er der ikke kommet nogen meldinger om at de gældende regler skulle have forhindret eller vanskeliggjort politiarbejde.«

Centralt i nationalstaten

»Danmark er selvfølgelig en mindre nation end både Tyskland og Sverige. Det er en forklaring på vores holdning. Man kan måske sige at det er en noget nationalromantisk mening at have, men politiarbejde er nu engang noget meget centralt i nationalstaten.

Det hører også til vore opgaver at sikre borgernes menneskerettigheder. Så er det vigtigt at tilliden til os ikke bliver sat på spil,« siger Peter Ibsen.

Han regner med at forslaget til de nye Schengen-regler vil blive et emne som fællesorganisationen Eurocop skal diskutere på sit kommende halvårlige møde.

»Vi er i forvejen opmærksomme på det nye agentur for EU's ydre grænser i Warszawa. Der er problemstillingen med de nationale styrkers beføjelser noget af den samme,« siger han.