ARTIKLER


Danmark kræver kritisk lup på GMO-regler

Kras kritik af EU-kommissionens godkendelser af GMO-produkter pr. automatpilot. Danmark kræver stop for lovgivning på tværs af et flertal af lande.
Af Luise Hemmer Pihl
13. marts 2006

Regeringen skal arbejde for at der gennemføres en tilbundsgående evaluering af EU’s lovgivning om GMO, fødevarer og afgrøder som er ændret med gensplejsningsteknik. Det er den besked fra et bredt flertal i Folketinget til miljøminister Connie Hedegaard, forud for miljøministermøde den 9. marts i Bruxelles.

I forvejen har det østrigske EU-formandskab varmet op til ministrenes GMO-debat ved at rundsende to spørgsmål til medlemslandene.

1. Oplever medlemsstaterne problemer med hensyn til risikovurderingen af GMO’er beregnet til fremstilling af fødevarer og eller foder? I så fald hvilke problemer? Gør medlemslandene sig forestilling om forslag til forbedringer i EFSA’s (det europæiske agentur for fødevaresikkerhed, red.) procedurer?

2. Hvordan kan afgørelser om tilladelser for GMO’er – på baggrund af de seneste erfaringer med GMO-tilladelser – blive mere gennemsigtige og forståelige for medlemslandene og deres befolkninger?

Kommissionen går imod flertal

Som tidligere beskrevet her i NOTAT, kører EU-kommissionen sin helt egen linie i sager om GMO-godkendelser, også selv om det er på tværs af medlemslandende. For eksempel godkendte miljøkommissær Stavros Dimas i løbet af august 2005 hele to GMO-modificerede planter efter at et flertal i Ministerrådet havde stemt imod godkendelsen.

Det møder kritik fra det østrigske EU-formandskab:

»Efter formandskabets opfattelse er Kommissionens næsten automatiske praksis m.h.t. at give tilladelser til markedsføring af GMO’er på trods af modstand blandt et simpelt flertal af medlemslandene, uforståelig for et antal medlemslande og deres befolkninger….

Formandskabet henviser også til at det under debatten i december blev fremhævet som et problem at EFSA ofte i sine udtalelser i forbindelse med godkendelsessager undlader at komme ind på medlemslandenes videnskabeligt begrundede indsigelser. «

Danmark tilslutter sig Østrigs kritik. I miljøministeriets notat til Folketingets Europaudvalg står der:

»Det er generel dansk holdning at det er nødvendigt at den demokratiske legitimitet forbundet med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser forbedres.

Danmark enig

Fra dansk side finder man at Kommissionen i følsomme sager, herunder især sager, der berører beskyttelsesniveauet for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed – og således f.eks. i sager om markedsføring af genmodificerede organismer - ikke skal kunne vedtage forslag, når et simpelt flertal i Rådet har udtalt sig imod.«

Skrevet på embedsmandssprog, men oversat til almindeligt dansk, står der også at nu skal EU-kommissionen dælme til at lytte:

»Endelig finder Danmark at det for at gøre godkendelsesprocessen mere gennemsigtig for medlemslandene og deres befolkning fremover bør overvejes hvordan medlemslandenes videnskabeligt begrundede indsigelser medreflekteres i fællesskabets beslutningsproces.«

Enhedslistens miljøordfører Per Clausen, der i Folketinget har stillet talrige kritiske spørgsmål og krav og ønsker til ministrene, jubler over den lagte linie:

»Det er uhyre positivt at der er flertal i Miljøudvalget for denne kritiske holdning til EU’s GMO-politik,« siger Per Clausen.

Kræver 10 års stop for GMO

Landmænd, græsrodsaktivister og lokalpolitikere i det sydlige Polen får støtte fra meningsfæller fra 14 lande til at lægge pres på EU-politikere for GMO-stop.

120 deltagere fra 14 lande vedtog den 24. februar på en konference i Krakow i det sydlige Polen en kraftig opfordring til et 10 år langt stop for anvendelse af GMO-teknik i EU-landene i følgende udtalelse:

»Vi, deltagerne i konferencen »Et forenet nej til GMO«, der blev afholdt i Krakow i Polen, som repræsenterer landmænd, lokale myndigheder. Politikere og aktivister, opfordrer alle nationale regeringer og EU-kommissionen til at respektere deres borgeres røst og bringe al import, salg og udsætning af genetisk modificerede fødevarer og udsæd til ophør.

Med henblik herpå støtter vi indførelsen af et ti års moratorium for alle GMO-produkter i Europa og en kursændring i den nuværende og fremtidige forskning og allokering af udviklingsmidler i retning af en styrkelse af alsidige og økologisk bæredygtige dyrkningsformer, der på langt sigt opretholder og forbedrer frugtbarheden, biodiversiteten og den almindelige sundhed i vore landes jordbund, planter og dyr.«

Konferencens vært og initiativtager var ICPPC, den internationale koalition til beskyttelse af de polske landdistrikter.