ARTIKLER


Den stærke dreng i klassen

EU er en af WTO's tunge drenge. Det giver muligheder, men forpligter også. Spørgsmålet er, om EU er sig ansvaret bevidst?
Af Christian Korsgaard
6. maj 2006

1930'ernes økonomiske krise satte sig dybe menneskelige, økonomiske og sociale spor over hele verden.

Arbejdsløsheden hærgede verden i stor stil og mange lande reagerede febrilsk ved at prøve at beskytte de hjemlige industrier, blandt andet gennem toldsatser og statsstøtte. Man kan næppe hævde at krisen var den direkte årsag til Anden Verdenskrig, men at den medvirkede til at skabe et stærkere nationalt fokus på egne behov hersker der ikke tvivl om.

Efter krigen var der derfor udbredt enighed om at man ikke måtte gentage toldkapløbet. Der skulle være klare internationale aftaler, samhandel og vækst, og ligesom man havde brug for FN til det politiske arbejde, så havde man også brug for en verdenshandelsorganisation. I første omgang blev den døbt ITO – International Trade Organization. ITO blev dog ikke så gammel, for den led allerede i 1948 vuggedøden i den amerikanske Kongres som ikke skulle nyde noget af at lade sig binde.

Et halvt århundrede senere

I mangel på bedre vendte verdens lande tilbage til den GATT-aftale som året før – i 1947 – var blevet vedtaget. GATT, som står for General Agreement on Tariffs and Trade, var mindre vidtrækkende, men havde dog det helt klare formål at reducere toldsatser og afskaffe handelsrestriktioner.

Der skulle dog gå næsten 50 år inden man via adskillige forhandlingsrunder, hvoraf Uruguay-runden (1986-1994) var den længste, nåede så langt at den amerikanske Kongres vendte tommelfingeren opad til dannelsen af en egentlig verdenshandelsorganisation, som i sidste ende blev døbt WTO, World Trade Organization.

I dag har WTO udviklet sig til en af verdens mest betydningsfulde organisationer med omkring 150 medlemslande, hvor ikke mindre end 5,5 milliarder mennesker bor. Yderligere 30 lande, med omkring en halv milliard indbyggere, er på vej til at blive medlem, så der hersker ingen tvivl om WTO's globale dækning. WTO og de aftaler der indgås i organisationen har betydning for vore liv, for vore forbrugsvaner, for vores velfærd og i sidste ende også for vores sikkerhed.

I dag beskæftiger WTO sig blandt andet med varehandel, handel med tjenesteydelser, intellektuelle ejendomsrettigheder, konkurrenceregler og investeringer (se boks). En række helt grundlæggende forudsætninger danner basis for samarbejdet og det er ikke tilladt at forskelsbehandle lande. Det såkaldte mestbegunstigelsesprincip sikrer at hvis man eksempelvis giver en toldreduktion til Èt WTO-land, så skal de øvrige også have den samme reduktion. Man må heller ikke forskelsbehandle nationale og importerede varer, når de importerede har svaret den told de skal. Og så noget meget vigtigt: der skal være gennemsigtighed og forudsigelighed. Man kunne kalde det 'offentlighed i forvaltningen', og den kræver WTO for at kunne øge forudsigeligheden i verdenshandelen og afskære medlemslandene fra at handle overilet eller i panik.

EU og WTO

Der er også blevet etableret et tvistbilæggelsesorgan, hvor medlemslandene kan få afgjort uenigheder på en civiliseret og forhåbentlig retfærdig måde. Det var dette tvistbilæggelsesorgan som for nogle år siden dømte EU i den meget omtalte hormonsag om behandlet kød fra det amerikanske marked. USA fik af WTO lov til at indføre straftold på udvalgte europæiske produkter, fordi WTO fandt at EU's begrundelser for at afvise det hormonbehandlede kød ikke var tilstrækkeligt videnskabeligt underbygget. Straftolden er i øvrigt fortsat i kraft, fordi EU ikke har villet bøje sig og fjerne forbuddet mod hormonkødet. Principper kan koste dyrt i WTO.

Når EU kan forhandle – og tabe – en sag som hormonsagen på alle medlemslandenes vegne, så skyldes det at de enkelte EU-lande ganske vist er medlemmer af WTO, men at Kommissionen forhandler på medlemslandenes vegne inden for de områder som er dækket af EU-traktaten. Det drejer sig for eksempel om toldændringer, told- og handelsaftaler og beskyttelsesforanstaltninger. På de handelspolitiske områder, som ikke er omfattet af EU-traktaten – som for eksempel investeringer, intellektuelle ejendomsrettigheder og tjenesteydelser, kan EU-medlemmerne godt indgå individuelle aftaler med de øvrige WTO-lande.

EU's størrelse giver naturligvis vores del af verden, og dermed også Danmark, en ganske særlig og magtfuld rolle i WTO. Men jo altså dermed også et større ansvar (se boks).

EU's medansvar

EU's inddragelse af bløde handelspolitiske emner som miljø og arbejdstagerrettigheder gør dagsordenen i WTO meget bred, og det er bestemt ikke alle lande der er lige glade for det. USA er skeptisk og mange u-lande ser det som et klart forsøg fra EU på at lave en art tekniske handelshindringer, så det bliver endnu sværere for u-landene at få foden indenfor på markederne i Europa og USA.

Men samtidig har EU ved flere lejligheder vist sig som talsmand for netop de fattige lande, både ved at opfordre til en bred forhandling i Doha i 2001 – der som bekendt satte gang i den såkaldte udviklingsrunde – og senest i Hong Kong hvor EU foreslog en udviklingspakke (se særskilt opslag). Så intentionerne og de gode hensigter er tilsyneladende til stede i EU.

Evnerne til at føre dem ud i livet kniber det mere med, for udviklingspakken fra Hong Kong endte med at blive uendelig lille, og udviklingsrunden fra Doha – som skulle være afsluttet i 2005 – kører fortsat. Ansvaret for forsinkelsen påhviler naturligvis ikke alene EU, men medansvaret kan man ikke løbe fra.

Kort om forkortelserne

  • GATS (General Agreement on Trade in Services) er aftalen om tjenesteydelser, eksempelvis arbejdskraftens bevægelse, lufttransport, shipping, telekommunikation og finansielle tjenester.

  • GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) er aftalen for varehandel, eksempelvis landbrug, sundhed og plantesundhed, tekstiler og fodtøj, produktstandarder, anti-dumping, toldbehandling, oprindelsesregler og subsidier (støtte).

  • TBT (Technical Barriers to Trade) drejer sig om tekniske standarder eller miljøkrav til produkter.

  • SPS (Sanitary and Phytosanitary measures) bruges til at regulere regler for plante- og dyresygdomme, restindhold af sprøjtemidler, kemikalier eller vækstfremmere i fødevarer.

  • TRIMs (Trade Related Investment Measures) bruges, når et firma investerer i et andet land. TRIMs skal sikre, at de krav som et WTO-land sætter til sine udenlandske investorer, er rimelige.

  • TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) omfatter varemærker og patenter, så firmaer eller andre rettighedshavere selv kan bestemme, hvem der kan benytte deres 'opfindelser' – og at der bliver betalt for dem.

WTO's dåbsattest

I den overenskomst om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen WTO der blev indgået i 1995, erkender parterne blandt andet at der er »et behov for en positiv indsats til at sikre at udviklingslandene, særlig de mindst udviklede blandt dem, får en del i væksten i verdenshandelen, der står i forhold deres økonomiske udviklingsbehov,« og at disse mål skal nås »ved at indgå gensidige og gensidigt fordelagtige aftaler, der tilsigter væsentlige nedsættelser af toldsatser og andre hindringer for handelen og afskaffelse af diskriminerende behandling i det internationale handelssamkvem.« Underskriverne er således »besluttede på at udvikle et integreret, mere levedygtigt og varigt multilateralt handelssystem.«

Kilde: http://europa.eu.int