ARTIKLER


Domstolen skal granskes

EU-domstolens rolle bør være et af de områder, der debatteres grundigt, når vi skal tale om EU's fremtid, siger stud.jur. Anette Nilsson
Af Anette Nilsson
12. februar 2006

EU er en interessant størrelse, med flere aktører som udfolder sin autoritet. De senere år er EF-domstolen blevet en særdeles aktiv aktør. Henset til at der ikke er nogen autoritet over EF-domstolen, er det en aktør der er vigtig at holde øje med.

EF-domstolens opgave er bl.a. at afgøre om et medlemsland ikke har overholdt en forpligtelse som påhviler det, i henhold til de indgåede traktater. De afsagte domme er bindende for medlemsstaten.

Også indirekte påvirker EF-domstolen medlemslandene, da de har kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål om fortolkning af traktaterne, samt gyldighed og fortolkning af fællesskabets akter.

EF-domstolens dom i en præjudiciel sag skal lægges til grund af den nationale domstol ved dennes afgørelse af sagen. EF-domstolen har altid fortolket traktaterne på en måde som har trukket EU i en mere føderal retning og givet EU mere magt – senest set i dommen C176/03, hvor EF-domstolen skabte hjemmel til at der under det overnationale samarbejde i Søjle I kan laves strafferegler.

En lang række af EU’s retsprincipper er udviklet gennem Domstolens praksis (umiddelbar anvendelighed, forrang, EU-konform fortolkning m.v.).

Fællesskabsrettens vigtigste hovedprincipper er ligeledes blevet fastlagt på baggrund af præjudicielle spørgsmål fra EU-landenes domstole.

Allerede i dommene van Gend i 1962 og Costa mod Enel i 1964, angav EF-domstolen kursen.

I Costa mod Enel udtalte dommerne: »EU-retten har ubetinget forrang for en hvilken som helst national bestemmelse. Herved sikres EU-rettens effektivitet og ensartede anvendelse i medlemsstaterne. EU-ret er ikke folkeret, men en ny særlig retsorden«.

EF-domstolens rolle bør være et af de områder der, gøres til formål for en grundig debat når vi skal debattere EU’s fremtid!

Anette Nilsson, stud.jur.,

København NV

PS: Onsdag den 15. marts holder Folketingets Europaudvalg offentlig høring om EU-domstolens rolle.