ARTIKLER


Miljøstatistik pustes kunstigt op

Med jævne mellemrum præsenterer Miljøministeriet en overvældende god statistik om EU’s gavn for miljøet. Den holder dog ikke til et nøjere gennemsyn.
Af Erling Böttcher
31. august 2006

I de sidste 12 år er der kun ét eneste tilfælde, hvor EU-regler har været negativ for miljøet i Danmark (det giftige træ-imprægneringsmiddel creosot). I et andet tilfælde er påvirkningen kun midlertidigt negativt, men derefter positivt (forordning om udskydelse af ikrafttrædelsesdato). Derimod er der hele 81 tilfælde, hvor EU trækker niveauet op i Danmark.

Det er – hvis man skal tro Miljøministeriet – historien om dansk miljøpolitik og EU. Det fremgår senest af en redegørelse til Folketinget den 23. maj.

Statistikken dukkede op i ja-argumentationen første gang ved folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten i 1998, og igen to år senere ved afstemningen om kronen og euroen. I den seneste version har Miljøministeriet opdateret status på de i alt 187 vedtagne EU-retsakter på ministeriets område siden 1994.

Det skulle være dækkende, al den stund at ministeriet i sin redegørelse vurderer at 75 procent af EU’s miljølovgivning er vedtaget efter 1994. NOTAT’s gennemgang viser at statistikken endog er særdeles dækkende.

Revl og krat er med

I enhver statistik skal der lægges nogle forudsætninger til grund. I denne statistik er en vigtig første forudsætning at revl og krat tages med. Der skelnes hverken mellem stort og småt, mellem direktiver og forordninger, rammeafgørelser, henstillinger og afgørelser og hvad de forskellige former for mere eller mindre bindende EU-regler hedder.

Det giver sig ind i mellem helt bizarre udslag. Forordningen om Monacos tiltrædelse af konventionen om beskyttelse af Alperne bliver talt med i den danske statistik. Også for eksempel forordningen om Polens og Tjekkiets tiltrædelse af konventionen om beskyttelse af floden Oder, reglerne omkring floden Donau, og institutionelle navneændringer optræder i den danske statistik. Ingen af de nævnte dog med positiv betydning for det danske miljø.

Til gengæld kan vi glæde os over at hverken konventioner om Alperne, Oder og Donau skader miljøet i Danmark – da de alle står i kolonnen »neutral« påvirkning.

Miljøministeriet forsvarer fremgangsmåden med at man nødig vil beskyldes for at skjule noget for Folketinget.


Fremad for miljøet – i forhold til hvad?

Statistik kan bruges til mange ting – for eksempel til at skjule mere end det åbenbarer.

Ifølge Miljøministeriet er EU overvældende positiv for miljøet i Danmark. Det ses af en statistik, som Miljøministeriet løbende opdaterer (se forsiden). Men viser statistikken virkelig det? I hvert fald rejser statistikken lige så mange spørgsmål, som den besvarer.

Det fremgår ikke af statistikken, hvem der egentlig har kompetencen på hvilke områder. Er det for eksempel EU som har overtaget kompetencen på et givet område, ja så er spørgsmålet om, hvorvidt Folketinget ville have lovgivet for et højere eller lavere beskyttelsesniveau ikke til at besvare. Og dermed kan man egentlig heller ikke svare på om EU-påvirkningen er positiv eller negativ.

Statistik over stilstand?

På langt de fleste af statistikkens områder er det faktisk EU, som har overtaget lovgivningen. Især efter Amsterdam-traktatens vedtagelse i 1998 lovgiver EU mere og mere på miljøområdet, mens de nationale parlamenter lovgiver mindre og mindre om det samme.

Derved optræder EU i rollen som giveren af nye regler i forhold til nye stoffer og nye og gamle miljøproblemer. Hvis ellers ikke verden går baglæns, må det nødvendigvis give flere plusser end minusser i karakterbogen.

Statistikkens oversigt over EUís fremdrift kan dermed lige så vel læses som en statistik over Folketingets stilstand på området. Men vi ved det ikke. Ingen statistik viser det, og ingen har noget overblik over det.

Kun et enkelt ministerium

Statistikken røber heller intet om, hvor Danmark måtte have opgivet en position på forhånd, som det skete allerede midt i 90íerne i sager om bl.a. azo-farvestoffer. Statistikken siger heller intet om tidshorisonten; eller med andre ord: Ville denne eller hin regulering være trådt i kraft langt tidligere, hvis den ikke var gået via EU-maskineriet? Statistikken forholder sig alene til det endelige resultat, efter samtlige forhandlinger.

Et andet fravalg i statistikken er at den kun behandler områder som omfattes af Miljøministeriets opgaver. En række af de meget omdiskuterede konflikter mellem EU og Danmark, for eksempel omkring fødevarer, sundhed, forbrugerspørgsmål og dyrevelfærd er slet ikke med i statistikken. De er placeret i Familie- og forbrugerministeriet, i Fødevare- og landbrugsministeriet, Erhvervsministeriet og Justitsministeriet.

Statistikken omfatter:

Affald/jord, bioteknologi, miljøstøttefonde, industri, kemiske stoffer, kosmetik, luft/klima, natur, planlægning, støj.

Dette er ikke med:

Sager om f.eks. salmonella, dræberfedt, gasning af æbler, vitaminslik, nitrit i kødvarer, nitrit i økologi, f-gasser i køleskabe, dyretransporter, gensplejsede afgrøder, brug af pesticider, nikkelindhold i smykker – alle sager som har været beskrevet i NOTAT inden for det seneste år.


»Det kunne være værre«

Klaus Retoft, konsulent i Miljøministeriets EU-koordination, mener at statistikken sagtens kunne være mindre positiv.

Statistikkens egentlige sammenligningsgrundlag er vel, hvad Folketinget ellers ville have gjort?

- Det kan man måske godt sige, hvis man kunne gætte sig til, hvad Folketinget ville have gjort. Men det er en øvelse, vi ikke kan gøre. Derfor er der alene tale om en juridisk gennemgang, hvor man forholder sig til f.eks. at hvis vi har en grænseværdi på 0,5, og EU foreslår 0,3, ja så er det en positiv påvirkning.

Har vi ikke at gøre med områder, hvor Folketinget reelt ikke er aktør længere? Det er EU det hele?

- EU er en meget kraftig aktør på miljøområdet. Men på en række områder er der ikke noget som forhindrer Folketinget i at gå videre. Historisk har Danmark haft den rolle at vi ville have skrappere minimumsbestemmelser, men hvorvidt Danmark har lyst til at gå videre, er jo først og fremmest et politisk spørgsmål.

Men hvor har Folketinget reelt spillet en rolle i dansk lovgivning på disse områder?

- Det ligger uden for de rammer opgørelsen er lavet efter. For at få det overblik, skal du gå skridtet videre og se hvordan er de enkelte EU-regler er blevet indført i dansk lovgivning.

Men hvis EU er langt den største aktør, kan statistikken ikke se anderledes ud end meget positiv? Det skulle vel gerne gå fremad, og ikke baglæns?

»Jo, den statistik kan godt se værre ud. Man kan godt forestille sig at Kommissionen lagde forslag frem der sænkede beskyttelsesmiljøet. Det er der ikke noget principielt til hinder for. Det skal ikke være nogen hemmelighed at der i den nuværende Kommission er mere vægt på Lissabon-processen, på økonomisk vækst og beskæftigelse.«

Men kan man ikke få et helt forkert indtryk, når så mange sager oplistet under »neutral« påvirkning, ikke har noget med beskyttelsesniveau at gøre?

»Jo, hvis man læser den meget overfladisk, men hvis man læser den som du gør og finder ud af, hvad den indeholder, så vil man finde ud af det,« siger Klaus Retoft, konsulent i Miljøministeriets EU-koordination til NOTAT.