ARTIKLER


Bliver EU klar til Tyrkiet?

Alene tyrkisk deltagelse i EU's landbrugsordninger ville få Unionen til at kollapse. Hertil kommer så regional- og strukturfondsstøtten. Og den frie bevægelighed. Unionen har derfor taget mange forbehold i forhandlingerne.
Af Erling Böttcher og Staffan Dahllöf
3. december 2007

Til dagligdagen i EU hører et indre marked med fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer. Hertil kommer landbrugsordninger, regionalstøtte og mange andre former for fælles regler og ordninger.

Det fylder alt sammen op imod 100.000 sider. De 100.000 siders love skal gennemføres i hvert eneste medlemsland i EU. Som vordende medlem af EU er det en stor mundfuld. Det lykkedes dog for både de ti øst- og centraleuropæiske lande, der blev medlemmer 1. maj 2005, og de to seneste nytilkomne, Rumænien og Bulgarien, der kom til 1. januar 2007.

I debatten om tyrkisk medlemskab bliver det oftest diskuteret om Tyrkiet kan blive klar til medlemskab. Men spørgsmålet er i lige så høj grad hvorvidt EU bliver klar til tyrkisk medlemskab. Det kneb gevaldigt for Unionen at blive klar til den store udvidelse med 10 lande.

Landbrug og arbejdskraft

Væsentlige problemer måtte Unionen udskyde eller krybe uden om før den var klar til at lade de nye lande blive medlemmer. De mest kendte er landbrugsordningerne og den frie bevægelighed for arbejdskraft. Hvis de nye lande skulle have haft samme betingelser som de gamle EU-lande, ville landbrugsstøtten være eksploderet.

Men ingen vil betale denne regning, og lade landbrugsstøtten stige, tværtimod ville mange lande hellere have afskaffet landbrugsstøtten. Resultatet blev at de nye lande fik en ordning hvor deres landbrug får langt mindre støtte end deres vesteuropæiske kolleger.

På arbejdsmarkedet var der frygt for en folkevandring af arbejdstagere fra øst mod vest, lokket af langt højere lønninger i vest. Resultatet blev at man tillod lande der ønskede det, at indføre overgangsordninger med restriktioner på den frie bevægelighed for arbejdskraft. Det har de fleste af de gamle EU-lande benyttet sig af. Undtagelser er Irland og Storbritannien der da også har fået 10 gange så mange gæstearbejdere fra Østeuropa som forventet. Problemerne er de samme med Tyrkiet, blot i højere skala.

Har indbygget livrem og seler

Fra EU's side er der derfor indbygget både livrem og seler i forhandlingerne om medlemskab. Forhandlingerne følger 33 emner, såkaldte »kapitler«, som behandles hver for sig. Når et forhandlingskapitel skal påbegyndes, skal alle Unionens nuværende 27 medlemslande være helt enige. Og når et kapitel er færdigforhandlet og kan vedtages, så skal det igen ske med fuldstændig enstemmighed.

Alene i forhandlingernes åbning og afslutning på de 33 emner vil der således være indbygget ikke færre end 66 nødbremser Unionen kan trække i.

Hertil kommer at Unionen på forhånd har givet sig selv muligheden for at etablere »lange overgangsperioder, specifikke arrangementer, og permanente undtagelser«.

Det betyder at EU holder en dør åben for at Tyrkiet aldrig kommer med i f.eks. den fælles landbrugspolitik eller bliver omfattet af arbejdskraftens frie bevægelighed.

I en erklæring fra sidste år har EU dog præciseret at »permanent undtagelse« betyder at det permanent vil være muligt at indføre undtagelser, men ikke at undtagelserne skal være permanente.


Splittelse om udvidelsen

Der er ikke enighed i EU om udvidelsen med Tyrkiet. Den stærkeste modstand kommer fra Wien, Berlin, Paris og Athen. Konflikten er midlertidigt lagt til side, men ulmer videre.

Da tyrkernes hær blev slået tilbage efter et halvt års belejring af Wien i 1683, åndede paven i Rom lettet op. Han havde mobiliseret kraftigt for at redde det habsburgske rige, vore dages Østrig og Ungarn, men ikke mindst havde han reddet katolikkerne fra de fremrykkende muhamedanere, og det vendte historiens gang afgørende.

Da den daværende østrigske kansler Wolfgang Schüssel i vore dage skulle trænge tyrken tilbage, lød det næsten som en genopførelse af krigeriske historiske begivenheder. I hvert fald blev det netop den østrigske kansler der som den første offentligt markedsførte den skepsis over for tyrkisk medlemskab af EU som findes over alt i Europa.

Krævede alternative muligheder

Da EU skulle i gang med optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet i oktober 2005, stod østrigernes kansler stejlt til sidste minut. Med opbakning fra 80 pct. af østrigerne ville han helst slet ikke have forhandlingerne i gang. I det mindste ville han have en passus med om at forhandlingerne ikke nødvendigvis skulle ende med medlemskab, men også kunne ende i en alternativ løsning.

Da alle lande skal være enige om at begynde forhandlinger med et ansøgerland, måtte de øvrige EU-lande love Østrig dels at også Kroatien kunne begynde optagelsesforhandlinger, og dels at der kom meget detaljerede beskrivelser af forhandlingerne. Den næste i rækken til at protestere mod tyrkisk medlemskab var den nye tyske kansler Angela Merkel.

Privilegeret partnerskab

Merkel havde allerede som tysk oppositionspolitiker markeret at hun nok var tilhænger af tæt samarbejde, men ikke egentligt medlemskab. Den officielle tyske position har været at bakke op om Tyrkiets medlemskab. Nu var Merkel i mellemtiden blevet kansler da optagelsesforhandlingerne skulle i gang. Som kansler luftede hun derfor endnu en gang muligheden for at Tyrkiet fik, hvad hun kaldte »et privilegeret partnerskab« i stedet for et medlemskab.

Det høstede hun højlydt kritik for, og det tyrkiske svar var da også et høfligt nej tak, det er ikke partnerskab, men medlemskab der er meningen. Også i Frankrig er Nicolas Sarkozy præsident for et land hvor et stort flertal afviser tyrkisk EU-medlemskab. Sarkozy der blev valgt til præsident i maj 2007, har benyttet sin nye post til at stikke en kæp i hjulet på forhandlingerne. Før han blev præsident, sagde han åbent at Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU.

Absorptionskapaciteten

Seneste armvridning om udvidelsen på et EU-topmøde skete i december 2006 hvor de udvidelses-skeptiske lande pressede på for en diskussion om hvor mange nye medlemslande EU vil kunne håndtere i fremtiden. På EU-sprog hedder dette »absorptionskapaciteten«. EU-topmødet vedtog at denne også skulle respekteres ved optagelse af nye lande i klubben.

EU drejede med andre ord diskussionen væk fra hvorvidt kommende medlemslande opfylder betingelserne, over til EU's egne muligheder for at kunne klare integrationen af disse lande. Det drejer sig især om EU's institutioner, budget og politikker. Bag bekymringerne om EU's absorptionskapacitet ligger naturligvis at EU på to år er vokset med 12 lande.

Stoppede otte kapitler

I december 2006 sluttede EU's udenrigsministre op om en anbefaling fra Kommissionen om at fastfryse forhandlingerne med Tyrkiet på otte af de 33 områder (kapitler), som der forhandles om. Anledningen til at få bremset medlemskabsprocessen med Tyrkiet var en konflikt omkrig øen Cypern der i mange år har været delt i en græsk og en tyrkisk del. Af samme årsag er Grækenland af samme mening som de øvrige Tyrkiet-skeptiske lande.

Den tyrkiske kommentator Mehmet Ali Birand der hører hjemme i den EU-venlige lejr, foreslog umiddelbart efter forhandlings-stoppet at EU siger det som det er:

»Vi var nødt til at forsinke forhandlingerne med Tyrkiet. Vi har indset, at vi ikke kan klare at modtage sådan et stort og muslimsk land i vores union. Vi undskylder. Vi var nødt til at gemme os bag Cypern-sagen for at få vores vilje. Men I kan være sikre på at vi ikke har lavet om på vores langsigtede mål.«

Alt i alt har den i øjeblikket langsommelige forhandlingsproces hvor altså 8 ud 33 emner er helt i stilstand, dæmpet de højrøstede udvidelseskritiske lande.


Optagelses-kriterierne

Efter et EU-topmøde i København i 1993 opstod begrebet »Københavnskriterierne«. Begrebet anvendes om en række politiske og økonomiske betingelser, ansøgerlande skal opfylde for at blive medlem af EU.

Kort opridset kan Københavnskriterierne opdeles i tre betingelser, som skal opfyldes, før et land kan blive medlem af EU:

1. Det politiske kriterium

Landet skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal.

2. Det økonomiske kriterium

Landet skal have en fungerende markedsøkonomi samt kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne inden for EU.

3. Kriteriet om overtagelse af EU's samlede regelværk »acquis communautaire«

Landet må være i stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger af et medlemskab, herunder acceptere målet om en politisk, økonomisk og monetær union.