ARTIKLER


Den europæiske Arrestordre

Den europæiske arrestordre blev vedtaget på baggrund af terrorangrebet på World Trade Center. I hele 32 tilfælde kan borgere kræves udleveret, selvom deres handling ikke er strafbar i det land, de bor i.
Af Niels Henrik Nielsen
1. januar 2008

Forslaget om den europæiske arrestordre blev fremsat af Kommissionen i september 2001, kort efter angrebet på World Trade Center. Det blev vedtaget allerede i juni 2002 og trådte i kraft pr. 1. januar 2004. Begrundelsen var nødvendigheden af styrket retligt samarbejde i kampen mod terror og den grænseoverskridende kriminalitet – eller som det blev udtrykt – ingen helle for forbrydere.

De grundlæggende principper i arrestordren og andre rammeafgørelser inden for retlige og indre anliggender er gensidig tillid og gensidig anerkendelse af hinandens retssystemer. Principperne er grundlaget for den betydelige harmonisering af retsområdet som er gennemført de seneste 6 år.

I rammeafgørelsen defineres den europæiske arrestordre som »en retsafgørelse truffet af en medlemsstat med det formål at en anden medlemsstat anholder og overgiver en eftersøgt person« med henblik på:

 Strafforfølgning

 Fuldbyrdelse af en frihedsstraf

 Anden frihedsberøvende foranstaltning.

Arrestordren kan udstedes når der foreligger:

 Endelig dom på mindst fire måneders fængsel eller anden frihedsberøvende foranstaltning af samme varighed

 En lovovertrædelse der straffes med fængsel eller anden frihedsberøvelse af mere end et års varighed.

Ingen medlemsstat kan afslå udlevering

hvis:

 Handlingen er omfattet af EU's såkaldte positivliste – en liste over 32 forbrydelser, heriblandt racisme og fremmedhad, sabotage, drab, svig mm.

En medlemsstat kan afslå udlevering hvis:

 Der i en medlemsstat allerede er afsagt en endelig dom for samme lovovertrædelse mod samme person

 Lovovertrædelsen er omfattet af benådningsregler i fuldbyrdelseslandet

 Den pågældende ikke kan gøres ansvarlig i fuldbyrdelseslandet på grund af alder

 Handlingen ikke er strafbar i fuldbyrdelseslandet (princippet om dobbelt strafbarhed)

 Herudover er der enkelte andre tilfælde såsom forældelse eller at handlingen ikke er foregået i det land som udsteder arrestordren.


»Positivlistens« 32 forbrydelser

Normalt kan myndighederne i et land kun kræve en borger udleveret til retsforfølgelse fra et andet land hvis der er tale om en forbrydelse, som er strafbar i begge lande. Men for 32 handlinger har EU dispenseret fra kravet om »dobbelt strafbarhed«. Usikkerheden opstår fordi der ikke gælder samme definitioner i alle lande.

– deltagelse i en kriminel organisation

– terrorisme

– menneskehandel

– seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

– ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

– ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer

– bestikkelse

– svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

– hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold

– falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen

– internetkriminalitet

– miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og -sorter

– menneskesmugling

– forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse

– ulovlig handel med menneskevæv og

-organer

– bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning

– racisme og fremmedhad

– organiseret eller væbnet røveri

– ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

– bedrageri.


6.623 arrestordrer i 2006

I 2006 blev der udstedt 6.623 europæiske arrestordrer.

Det land der udstedte flest arrestordrer, var Polen med 2.421, efterfulgt af Frankrig med 1.552.

Det land der udstedte flest i forhold til indbyggertal, er Litauen med 538.

Danmark udstedte 52 arrestordrer. Sverige, Belgien og Italien udstedte ingen.


Europæiske advokater: Ringe retssikkerhed

Den europæiske advokatsammenslutning CCBE rettede i januar 2007 en skarp kritik mod den nuværende retstilstand i EU. I et åbent brev kritiserer CCBE den ringe retssikkerhed for mistænkte og tiltalte. Mens EU har styrket anklagemyndigheden og politisamarbejdet, har man ikke taget nogen initiativer til gavn for de mistænkte og tiltalte, skriver formanden Colin Tyre blandt andet.