ARTIKLER


Regionerne taber i magtkampen

Nye regler om patienters rettigheder vil styrke EU's magt over medlemslandenes sundhedsvæsen. Danske Regioner siger nej, men har ingen indflydelse.
Af Staffan Dahllöf
9. november 2009

Det bliver vanskeligt at holde EU og Kommissionen uden for indblanding i medlemslandenes sundhedsvæsener selv om den danske regering har hævdet at sundhedsområdet egentlig ikke er et EU-anliggende.

Det fremgår af et nyt oplæg til fælles EU-regler om patientrettigheder, og af de forhandlinger som foregår mellem EU-landenes eksperter i dette efterår.

Sverige, som varetager EU's formandskab frem til nytår, satser på at EU-landenes ministre skal blive enige om en fælles holdning på et møde den 1. december.

Sådan som forslaget nu ser ud, bliver der ingen rigtige nødbremser som regioner eller regeringer kan trække i, med henvisning til at de selv kan styre hospitalsdriften eller andre dele af sundhedsområdet.

Hvis man giver Kommissionen en finger...

Stridens kerne kan lidt småkedeligt beskrives som en uenighed om retsgrundlaget for direktivet – den nye EU-lov – om patientrettigheder.

Sat på spidsen handler det om en magtkamp mellem på den ene side Unionen, og på den anden side medlemslandene (og de forskellige regioner).

Hvis forslaget bliver til lov, får Kommissionen større indflydelse på hvordan medlemslandene planlægger og administrerer på sundhedsområdet end man har i dag.

Det har regeringen hidtil været principiel modstander af. Til NOTAT forklarede sundhedsminister Jakob Axel Nielsen sidste år sin modstand således:

»Hvis man først én gang har anerkendt en sådan hjemmel (retslig begrundelse, red.), så vil der ikke være noget til hinder for at EU-Kommissionen senere stiller forslag om at udbygge disse krav til indretningen af medlemslandenes sundhedsvæsener.«

Regioner ville sige nej

På sigt er risikoen, eller muligheden, at Kommissionen begynder at vurdere om et land gør det godt nok med hensyn til lægebehandling, eller omvendt, begynder at vurdere om et land stiller alt for strikse krav til behandling, sådan at for eksempel private udbydere i andre lande bliver dårligt stillede på markedet for sundhedsydelser.

Sådanne beføjelser til Kommissionen vil den danske regering gerne have sig frabedt, ikke mindst fordi sundhedsudgifter betales af skatteborgerne, og ikke fra EU-kassen.

Den holdning er Danske Regioner og i øvrigt også EU's særlige Regionsudvalg mere end enig i.

»Kommissionen skal ikke lave fælles standarder på sundhedsområdet, det skal medlemslandene selv gøre. Som direktivforslaget ser ud nu, så siger vi nej,« siger Karsten Uno Petersen, socialdemokrat fra Region Syddanmark, og ansvarlig for en kritisk betænkning fra EU's Regionsudvalg i Bruxelles.

Vanskeligt at sige nej

Et kernepunkt for regionerne er at patienter ikke skal kunne få erstatning for behandling i andre lande uden en forhåndsgodkendelse hjemmefra, og at den godkendelse skal kunne afslås med henvisning til kapaciteten i sit eget sundhedsvæsen.

De danske regioner vil kunne opretholde hospitalsdriften uden uventet at blive løbet over ende af udgifter fra egne borgere som søger udenlands, eller af en uventet tilstrømning af patienter fra udlandet.

Princippet om forhåndsgodkendelse er med i det aktuelle forslag, men der skal ganske præcise betingelser til for at kunne afvise en sådan godkendelse.

Der er intet i det nuværende forslag som giver et land eller en region mulighed for at sige nej med henvisning til for eksempel pladsmangel eller at budgettet er løbet op.

Det tætteste man kommer 'kapacitetshensyn er en betragtning om at forhåndsgodkendelse vil kunne nægtes ud fra 'overordnede grunde af almen interesse', hvad det så end er.

Regionernes ønsketænkning

Hvis de danske sundhedspolitikere tror at de vil kunne kontrollere patienttrafikken over grænser, så tager de helt og aldeles fejl. Det mener forskeren Dorte Sindbjerg Martinsen som følger arbejdet med direktivet tæt.

»Det er mere udtryk for ønsketænkning. Sådan vil de gerne have at direktivet kommer til at se ud. Det er der bare ikke meget der tyder på,« siger hun.

Selv om det er de danske regioners kernevirksomhed som bliver berørt af EU-lovgivningen, så har hverken Danske Regioner eller paraplyorganisationen Regionsudvalget i Bruxelles nogen reel indflydelse.

De er høringsparter i en proces hvor andre træffer beslutningerne.

I den proces er magtkampen – hvem der skal have lov at blande sig i hvad – central. Og den magtkamp får en juridisk form i valget af hvilken artikel i traktaten som direktivet skal bygge på.

Artikelkampen

Kommissionen spillede ud med artikel 95 som handler om samordning (harmonisering) af forskellige nationale regler. Formålet er at sikre fri bevægelighed på det indre marked.

Men der gik man for langt, mente regeringen.

»Vi må jo huske på at traktaten i forvejen udtrykkeligt har fastslået at det er hver enkelt medlemsstat der har kompetencen til at indrette det nationale sundhedsvæsen,« pointerede Jakob Axel Nielsen.

Her kunne han – bakket op af sine embedsmænd – læne sig op ad artikel 152, stk. 5 som siger lige præcis at »EU fuldt ud respekterer medlemsstaternes ansvar for organisation og levering af sundhedsydelser og medicinsk behandling.«

Kompetencestriden kan på den måde koges ned til artikel 95 mod artikel 152. Så skal der ikke megen fantasi til at forestille sig et kompromisforslag hvor begge artikler kommer i spil. Det er netop hvad det svenske formandskab har lagt frem.

Nielsen bøjer af

I en ny version af direktivforslaget om patientrettigheder får de kritiske lande som Danmark lidt ret i deres kritik, men kun lidt.

To af i alt 20 artikler i direktivforslaget foreslås at blive baseret på traktatens artikel 152, hvor det understreges at EU-landene samarbejder, men ikke harmoniserer deres forskellige love.

De to områder er artikel 13 om at oprette netværk mellem hospitaler og andre udbydere af sundhedsydelser, og artikel 15 om at fremme samarbejde for teknologivurdering.

I øvrigt skal direktivet stadig bygge på artikel 95 (om fri bevægelighed), men også på artikel 47 (om at lette adgang til selvstændig erhvervsvirksomhed).

Selv om det er en begrænset ændring, så ser det alligevel ud til at have gjort indtryk på sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. På et møde med Folketingets Europaudvalg den 2. oktober kaldte ministeren det nye kompromisforslag for et godt udgangspunkt for de fortsatte forhandlinger.

»Kun af politisk vilje«

Ifølge en svensk rapport fra forhandlingerne i Ministerrådets arbejdsgruppe handler de nye begrundelser mere om kosmetik end om reelle forandringer.

På et forhandlingsmøde den 9. september sagde Kommissionens repræsentant at de nye begrundelser ikke er relevante, at de er uhensigtsmæssige, om end ikke direkte ulovlige, og at de kun er bragt på banen for at vise politisk vilje.

I den efterfølgende diskussion var der flere lande som insisterede på at artikel 152, og kun den, skal danne grundlag for direktivet om patientrettigheder. Hvilke lande som stritter imod, fremgår ikke af rapporten, da deres nationsbetegnelse er erstattet med xx.

Da det svenske formandskab ville undgå en lang »akademisk diskussion« om retsgrundlaget, valgte man at lade embedsmændene i Kommissionen og i Ministerrådets juridiske tjeneste finde ud af hvordan direktivet skal begrundes.

Landene står stejlt, men...

Yderligere et konfliktområde er synet på hvordan EU-landene skal forholde sig til privat contra offentlig behandling.

Kritikere ser direktivforslaget som en direkte løftestang for øget privatisering af sundhedsområdet, uanset om det er tilsigtet eller ej.

I rapporten fra det første forhandlingsmøde om det nye udspil til patientdirektiv konstaterer det svenske formandskab:

»Diskussionen om private og offentlige sundhedsudbydere var vanskelig og desværre ikke særlig nuanceret sammenlignet med tidligere diskussioner. Ingen medlemsstat undtagen xx viste sig indstillet på at skifte holdning.«

Selv om bølgerne således går højt på møderne, regner formandskabet med en form for »politisk konklusion« den 1. december.

Det indebærer ikke at forhandlingerne er afsluttet til den tid. Men de store og principielle indvendinger vil i så fald kunne sættes til side, hvis tilstrækkeligt mange stemmestærke medlemslande bakker op om hovedretningen i forslaget.

Argumenter for patientrettigheder i udlandet

Patienterne i fokus

Bedre muligheder for hurtigt at komme til ønsket behandling.

Klarere regler

Direktivet vil kunne rydde op i en uklar retstilstand og mindske usikkerheden om hvad patienter har ret til. Det vil kunne gavne svage patienter som ikke har mulighed for at anlægge sag ved domstole eller på andre måder selv afprøve sine rettigheder.

Bedre hospitalsudnyttelser

Specialviden og ekstrakapacitet på hospitaler og behandlingscentre vil kunne udnyttes af flere. Det vil give et bredere patientunderlag til gavn for behandling af f.eks. sjældne sygdomme og udvikling af ekspertise til specialiserede operationer.

Argumenter imod patientrettigheder i udlandet

Social skævvridning

Rige, sprogkyndige og internationalt orienterede patienter vil få nemmere adgang til behandling end andre. Ulighederne vil delvist kunne afværges hvis myndighederne i de pågældende lande afregner udgifterne med hinanden uden at inddrage patienten. Økonomisk velstillede og/eller velforsikrede patienter vil dog have nemmere ved at betale rejseudgifter, ophold mv.

A- og B-borgere i EU

Patienter får erstatning for det beløb i udlandet som ville blive dækket hvis de var behandlet hjemme. Danske statsborgere vil dermed få væsentligt flere penge til at købe behandling i f.eks. Rumænien, end rumænske statsborgere vil kunne få med til at købe behandling i Danmark.