ARTIKLER


Grænseløst politiregister

EU's medlemslande vil forbedre informations-udvekslingen mellem politikorpsene. Det kan være ved at gøre alle oplysninger, et EU-lands politikorps råder over, tilgængelige for alle andre.
Af Kenneth Haar
30. april 2010

Informationsstrømme Registre over kriminelle og mistænkte, DNA, fingeraftryk, rejser ind og ud af EU, bevismateriale, pengeoverførsler og brug af internet og telefon. EU er blevet et skarpt overvåget område, især siden kampen mod terrorisme kom højt op på dagsordenen.

Men der er endnu plads til nye initiativer, som kan styrke informationsdelingen over grænserne. Blandt de systemer, der er på tegnebrættet i de kommende år er et fælles informationssystem for EU's politikorps, kaldet European Police Records Index System (EPRIS).

Og det mest vidtgående forslag er en slags musketér-ed; alle politikorps skal have adgang til de informationer andre politikorps har til rådighed.

Et tysk initiativ

I den danske oversættelse af EU's femårsplan på det retspolitiske område (Stockholmprogrammet) er det oversat til 'et europæisk strafferegisterindekssystem', men denne oversættelse er forkert.

Strafferegisteret er en anden sag, og har en anden betegnelse (ECRIS). Under EPRIS er det politimæssige oplysninger i bred forstand, der skal gøres lettere tilgængelige, oplyser Michele Cercone, talsmand for Kommissæren for retlige anliggender til NOTAT.

Mens det danske justitsministerium ikke mener sig i stand til at forklare NOTAT, hvad EPRIS går ud på, er forslagets afsendere mere meddelsomme. Det er Tyskland og ÿstrig, som presser på for at få EPRIS gennemført, og i Tyskland fremhæver indenrigsminister for den tyske delstat Bayern Joachim Hermann i en pressemeddelelse fra 11. december 2009, at han er ophavsmanden.

For Hermann er EPRIS simpelthen et oplæg til at kopiere det informationssystem, det tyske politi bruger, når de efterforsker kriminalitet på tværs af delstaterne. Ved grov kriminalitet er det et 'ufravigeligt krav', at det bliver muligt at indhente samtlige politimæssigt relevante oplysninger, understreger han.

Forslaget om at alle politikorps skal have adgang til alle oplysninger, andre korps i EU råder over, har en vis rygvind allerede i udgangspunktet. Det blev vedtaget som grundregel for informationsudveksling i EU allerede i 2004 på et EU-topmøde, og bærer navnet 'tilgængelighedsprincippet'.

Et tryk på en knap

Inden sådan et system kan blive en realitet, er der dog både tekniske og politiske barrierer, som skal overvindes. I skrivende stund er EU's medlemslande ved at udfylde et spørgeskema fra Kommissionen om behovet for EPRIS, og om hvordan det bør fungere. Resultatet af undersøgelsen skal først fremlægges i 2012, så EPRIS bliver ikke en realitet de første par år.

Omvendt har EU også sat et arbejde i gang for at beslutninger på dette område kan gennemføres hurtigt, hvad enten det er om samkøring af eksisterende registre, eller oprettelse af et nyt, så kan den føres hurtigt ud i livet. Den såkaldte 'Strategi for Informationsstyring', skal nemlig sikre, 'at når de operationelle krav og retsgrundlaget findes, findes den enkleste, let sporbare og omkostningseffektive løsning.'

Eller sagt populært: Når beslutningen er taget, skal der måske ikke mere til end et tryk på en knap.