ARTIKLER


Tag selv-bord for industrien

Når erhvervslivet optræder som rådgivere for Kommissionen om EU-reglerne for deres egen adfærd, så bliver der lyttet. Det lyder måske ikke overraskende, men en miljøorganisation er chokeret over, hvor let miljøet kan tilsidesættes.
Af Staffan Dahllöf
7. oktober 2010

At dem, som sidder med ved bordet præger, hvad der bliver besluttet, kommer nok ikke rigtigt bag på nogen. Men miljøorganisationen Friends of the Earth i Bruxelles (Jordens venner, i Danmark repræsenteret ved NOAH) viser, hvordan det går til i EU, når erhvervslivet er inviteret med i ekspertgrupper, og hvad konsekvenserne kan blive.

Friends of the Earth har undersøgt syv ekspertgrupper på højt niveau, der er blevet nedsat af Kommissionens industridirektorat i de senere år. Af de syv havde fem en overrepræsentation fra erhvervslivet. To var helt kontrolleret af den slags virksomheder, gruppens arbejde drejede sig om.

Den ubalance ville nogle muligvis kalde for naturlig. Formålet var, at diskutere fremtiden for brancher som bilindustrien, kemiindustrien, fødevarer og lægemidler, herunder hvordan EU-reglerne bør formes fremover. Og det ved industrien selv alt om, så hvorfor ikke bare spørge dem?

»Planetens fremtid«

Men sådan skal det ikke gå for sig, ifølge Kommissionens egne regler. Kommissionen skal rådføre sig med dem, der er direkte berørte af EU-tiltag, men også med repræsentanter for andre samfundsinteresser. Der skal ikke mindst tages hensyn til miljøet. Kommissionens embedsværk på industriområdet taler højtideligt om »det nødvendige hensyn til planetens fremtidsudsigter.« Men det blev der ikke meget af i de syv grupper på højt niveau, ifølge Friends of the Earth.

»Miljøhensyn og forbrugerinteresser blev stort set overset og tilsidesat«, hedder det i rapporten.

Et fingerpeg

Fire af grupperne mødes stadig. Og for alle gælder, at deres arbejde har indflydelse meget tidligt i beslutningsprocessen – inden konkrete forslag er fremsat over for ministre og parlamentarikere.

Resultatet af gruppernes overvejelser kan ganske vist ikke ses som det sidste ord, men ifølge Friends of the Earth, giver deres konklusioner et ganske godt fingerpeg om slutresultatet. u

»Vi kommer aldrig til at kunne hamle op«

»Det er i orden, at Kommissionen beder om synspunkter udefra, men det civile samfund vil aldrig kunne matche erhvervslivets ressourcer på alle områder. Det er der ikke folk nok til. Derfor må ekspertgrupperne reguleres og begrænses,« siger Paul de Clerck på Friends of the Earths Europakontor.

Han er glad for, at Kommissionen lige er begyndt at dække inviterede eksperters rejseudgifter, og kompensere for tabt arbejdstid.

»Det er et skridt fremad, ellers må frivilligorganisationer blive væk for at kunne passe sine egne aktiviteter.«

Han mener ikke, det er et problem at frivilligorganisationer på den måde kommer på Kommissionens lønningsliste.

»Det er en del af den demokratiske beslutningsproces, og den eneste mulighed, hvis vi skal kunne være med. Vi får i forvejen en betragtelig generel støtte fra Kommissionen. Det er i orden. Men støtte til enkelte projekter kan være et problem, hvis vi lader os styre af Kommissionens prioriteringer,« siger Paul de Clerck.

Ekspertgrupperne om fremtidens miljøpolitik

  • Højniveaugruppe om tekstiler og konfektion

Balance: 17 fra industrien, 12 politikere/em-bedsmænd, 2 fagforeningsrepræsentanter.

Foreløbigt facit: Anbefalinger om at satse på produktivitet og eksport. Ingen forslag om miljø eller produktionsbetingelser (f.eks. børnearbejde).

  • CARS 21 (Om konkurrenceregler for bilindustrien)

Balance: 11 politikere/embedsmænd, 10 fra in-dustrien, 1 fra et miljøinstitut, 1 metalarbejder, 1 fra det internationale bilsportsforbund.

Foreløbigt facit: Anbefaler biobrændsler, nedtoning af bilindustriens ansvar for kuldioxidudslip, anbefaling at FN, og ikke EU, sætter miljøstandarder.

  • Farmaceutisk Forum

Balance: 32 politikere/embedsmænd 5 fra industrien, 5 fra branchen (læge, farmaceuter m.v.)

Foreløbigt facit: Forslag om at svække forbud mod reklame for receptpligtig medicin. Forslaget er fulgt op af Kommissionen, og indgår i en endnu ikke færdigbehandlet »lægemiddelspakke« om regulering af blandt andet medicinreklame og kopimedicin.

  • Højniveaugruppe om konkurrenceevne, energi og miljø

Balance: 13 fra erhvervslivet, 12 politikere/embedsmænd, 3 miljøorganisationer, 1 faglig organisation (ETUC/EFS).

Foreløbigt facit: Ingen specifik stillingtagen til de særlige problemer med kulindustrien, eller til at den får statsstøtte i mange lande. Positiv omtale af CO2 -lagring (CCS – Carbon Capture and Storage) og kernekraft som klimavenlige alternativer.

  • Højniveaugruppe om den kemiske industris konkurrenceevne

Balance: 16 politikere/embedsmænd, 10 fra industrien, 1 fagforening, 1 miljøorganisation, 1 fra en teknisk højskole, 1 fra en forbrugerorganisation.

Foreløbigt facit: Fokus på tekniske løsninger af CO2-udslip, og på forretningsmuligheder som følge af klimaforandringer. Men forslag om gratis udledningskvoter for industrien blev standset af miljørepræsentant.

  • Højniveaugruppe om administrative byrder

Balance: 9 fra erhvervslivet, 2 politikere/embedsmænd, 1 miljøgruppe, 1 fagforening, 1 forbrugerorganisation og 1 tænketank.

Foreløbigt facit: Uklar, forvirret debat, ingen konkrete forslag da rapporten blev lavet.

  • Højniveaugruppe om fødevareindustriens konkurrencekraft

Balance: 19 fra erhvervslivet, 13 politikere/embedsmænd, 1 fagforening, 1 sundhedsorganisation og 1 forbrugerorganisation.

Foreløbigt facit: Støtte til brug af genmodificering, kloning af dyr og nano-teknologi. Forslag om øget selvregulering og anbefaling af afregulering. Miljøsynspunkter kun omtalt som en byrde for branchen.

(Kilde: Friends of the Earth: Whose views count, Bruxelles, www.foeeurope.org)