ARTIKLER


Bankmyndighed uden fundament

På et EU-topmøde i december vedtog EU’s stats- og regeringsledere at gennemføre en bankunion. Men EUs tiltag ville næppe have kunne afværge Lehman Brothers krakket i 2008.
Af Kenneth Haar
13. april 2013

Det var lige på målstregen. EU’s regeringsledere havde sat sig for at blive enige om bankunionen inden nytår, og på et topmøde den 13.-14. december lykkedes det så at få taget det første skridt, et fælles europæisk banktilsyn.

Nu skulle EU være klædt på til at se bankerne efter i sømmene og skride ind i tide. Den Europæiske Centralbank træder ind som øverste bankmyndighed i stedet for de enkelte medlemslandes finanstilsyn.

Men i virkeligheden mangler det helt afgørende: De regler, banktilsynet skal bygge på, er ikke endeligt vedtaget. Og hvis en bank kan køre sig selv i sænk inden for reglerne, er vi lige vidt. Det ser det ud til, de snildt vil kunne i fremtiden.

Fra Basel til EU

Bankregulering er noget, der først aftales internationalt under de såkaldte Basel-forhandlinger. Derefter gennemføres reglerne mere eller mindre ordret i f.eks. EU-lovgivning. I denne omgang har EU ikke været vældig begejstret for de nye internationale regler. I hvert fald kryber EU tydeligt under det niveau, der ellers var aftalt internationalt.

Basel-reglerne handler først og fremmest om ”kapitalkrav”. Det betyder, at bankerne skal have penge på kistebunden for at modstå kriser eller bare nedture for deres investeringer. Sådan ca. 7,5 procent af bankens aktiver (eller ”risikovægtede poster”). Højere end de 4 procent, der gælder i dag. Det er der forskellige måder at opgøre på, men ingen tvivl om, at kapitalkravene hæves.

Tre skarpe

Det lyder måske betryggende, men der er tre problemer.

For det første mener mange eksperter, at det burde have været meget højere. Den tidligere chef for den amerikanske forbundsbank Alan Greenspan, mener f.eks. det burde have været 13-14%, andre siger 20.

For det andet har EU besluttet noget epokegørende. Mens kapitalkravene altid har været minimumskrav, d.v.s. at de angiver hvor mange penge en bank som minimum skal have liggende, så skal de fremover være maksimumskrav! Hvis et medlemsland vil stille højere krav, skal det spørge Kommissionen om lov først.

For det tredje – og mindst lige så vigtigt – så er der ikke gjort meget ved én af grundene til at de gamle regler slog fejl. Sidste gang international bankregulering blev lavet om for at hæve kapitalkravene, indførte man også en mulighed for, at de store banker selv kunne vurdere værdien af egne investeringer – eller mere præcist; hvor risikable de er.

Ud fra den vurdering – foretaget af de store banker selv – fastsættes så kapitalkravet. Problemet er, at det gør det muligt for bankerne at give gode karakterer til sig selv, og på den måde sænke kapitalkravet. Det system er afprøvet, og det betød, at trods højere kapitalkrav, så faldt den samlede kapital i bankerne.

Bankerne godt tilfredse

Så det burde ikke være en overraskelse, at der allerede er banker, der har sikret sig, at de nye ”skærpede” regler ikke får nogen betydning. En af de første var den franske storbank, Crédit Agricole, som pralede offentligt med bedriften tilbage i februar 2012.

Siden har Konsulentvirksomheden McKinsey udgivet en håndbog i, hvordan man finder en vej uden om de nye skærpede kapitalkrav. Bankerne har bl.a. derfor været positive over for det nye regelsæt, og set den særlige fordel i dem, at de udbygger det indre marked, især gennem indførelse af et loft for kapitalkrav.

»Dét signalerer et betydeligt skridt væk fra nationale reflekser og tilbage til europæiske løsninger«, siger Guido Ravoet, chef for bankernes største lobbyorganisation i Bruxelles, European Banking Federation.

Han behøver heller ikke at frygte et stop for dyre bankredningspakker. Bank-unionen åbner faktisk for, at der kan komme penge fra EU fra redningsfonden ESM til de banker, der har svært ved at få penge andre steder. De første banker, der får fornøjelsen, er spanske banker.

Lehman Brothers og lavmålet

De nye internationale bankregler har høstet barske kommentarer fra mange eksperter og embedsmænd i finansverdenen. Generelt er vurderingen, at det lykkedes bankerne at sætte dagsordenen fra og med 2010, hvor de internationale forhandlinger kulminerede. De satte deres afgørende præg på slutresultatet, som sine steder er blevet absurd.

F.eks. satte forhandlerne sig for at indføre en ny målestok for bankerne, nemlig om ”gearing”. (Ordet dækker over, hvor stor en kapital en bank råder over, set i forhold til dens samlede aktiviteter. Populært sagt: Hvis en bank har en egenkapital på 1 kr., men udlåner 10 kr., er der tale om en gearing på 10. red.).

Det er endt med, at det skal testes i de kommende par år, om en gearing på 3 procent er anvendelig. Sagt på en anden måde, så må bankerne udlåne et beløb svarende til bankens egenkapital ganget med 33. Det lyder ikke specielt ambitiøst, og det er det heller ikke. Investeringsbanken Lehman Brothers havde nemlig en gearing på 31 kort før den krakkede i september 2008.

Også i dette tilfælde er det alligevel lykkedes EU at underbyde de internationale regler. I EU-forslaget hedder det stadig, at medlemslandene skal rapportere, ”hvorvidt 3% ville være et passende niveau for gearingsgraden”. Ikke noget med bindende regler.

Det rumler endnu

På denne baggrund vil det ikke være nogen overraskelse, hvis bankregulering forbliver på den politiske dagsorden en tid endnu. De nye regler gør ikke væsentligt til at sikre solide banker.

Også inden for EU-systemet selv, er der for nyligt kommet dønninger og forslag af en anden kaliber.

Især har en gruppe med den finske centralbankdirektør Liikanen i spidsen foreslået, at der indføres vandtætte skodder mellem bankernes investeringer i risikable finansprodukter og deres afdelinger for almindelige kunder. Det kunne skærme forbrugerne mod tab, og ville gøre det lettere for staterne at lade bankerne betale for deres egne fejltagelser.

Forslaget er dog ikke blevet modtaget med begejstring i Kommissionen og Ministerrådet. Her er man foreløbig glade for udviklingen og for de nye regler for kapitalkrav. Spørgsmålet er, om de også er det om et par år.

Få oversigt over ØMUen

(op til i dag)

1997-2011:

Stabilitets- og vækstpakken, ØMU’ens spilleregler fastlægger et budgetunderskud på maksimalt 3 procent, og en statsgæld på højst 60 procent af BNP. Alle euro-lande bryder på et eller andet tidspunkt mod en af de to grænser. Ingen bliver straffet.

2011 –

Det Europæiske semester:

Landene skal indberette forslag til finanslov for det kommende år, og reformprogrammer. EU udarbejder retningslinjer, som de enkelte lande skal tage hensyn til. I kraft fra 2011.

EuroPluspagten:

Frivillig aftale mellem 23 lande (alle undtaget Storbritannien, Sverige, Tjekkiet og Ungarn) om at forbedre konkurrenceevne gennem reformer, som skærer ned på de offentlige udgifter. Danmarks første løfte gjaldt ”tilbagetrækningsreformen”.

Six pack’en:

Seks nye EU-love som skærper Stabilitets- og vækstpagten. Eurolande kan straffes med bøder. Ikke eurolande kan fratages EU-støtte som de ellers skulle have fået. I kraft fra januar 2012.

Finanspagten

(Traktat om Stabilitet, Samordning og Styring): Mellemstatslig traktat mellem 25 EU-lande (alle undtaget Storbritannien og Tjekkiet) om at lovgive om maksimalt 1 procents budgetunderskud (0.5 procent, hvis statsgælden er større end 60 procent af BNP).

Pagten kan føre til automatiske straffe af lande som ikke opfylder kravene.

Two pack’en:

To forordninger (EU-love) om skærpet overvågning af euro-lande, som modtager kriselån. Giver Kommissionen ret til at kræve forandringer af enkelte medlemslandes finanslove. Ikke endelig vedtaget endnu.