ARTIKLER


JOHN CLANCY, TALSPERSON FOR EU-KOMMISSÆREN FOR HANDEL, KAREL DE GUCHT (FOTO: EU-KOMMISSIONEN).

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

EU-Kommissionen bekræfter lækket dokument

John Clancy, der er talsperson for EU-kommissæren for handel, bekræfter i et interview det mødeoplæg, der i sidste uge blev lækket til NOTAT. 


Af Ida Zidore
26. november 2013

(For English version, scroll down)

Blev der holdt et møde i fredags mellem repræsentanter for EU's medlemslande og EU-kommissionen om kommunikationen af TTIP?
Ja, det var en uformel forsamling, men det var overhovedet ikke hemmeligt, som I har forsøgt at beskrive det.

Hvorfor var det så uformelt?
Fordi der ikke var nogen fastlagt politisk position klar. Vi mødtes bare uformelt for at drøfte, hvordan man kan kommunikere TTIP.

Diskuterede I en strategi, som allerede har været fulgt af kommissionen?
Ja, vi udvekslede oplysninger og erfaringer omkring, hvordan man kan kommunikere TTIP.

Hvad fik I helt præcist ud af mødet?
Vi diskuterede, hvordan vi kan bringe informationer til offentligheden om TTIP. Og hvordan vi kan involvere os i den generelle offentlighed, eftersom vi ønsker at bevare et højt niveau af gennemsigtighed og det er vigtigt, at dette også bliver gjort af EU-regeringer.

Hvis mødet ikke var hemmeligt, kan vi så få lov at læse referatet?
Vi holder adskillige uformelle møder hele tiden her i Bruxelles, der er ikke noget hemmeligt omkring det.

Betyder det, at der ikke eksisterer et referat fra mødet?
Der er ikke nogen offentlig konklusion fra mødet.

So ingen tager referat, når I holder de her uformelle møder?
Nej, som jeg sagde, det var en uformel forsamling som ikke nåede til nogen offentlig konklusion eller færdig politik.

Hvem har skrevet det mødeoplæg, som vi har fået?
Det har vi her i DG Trade. Men det er ikke særlig hemmeligt, som I har fået det til at fremstå.

Hvorfor kunne vi så ikke få bekræftet det, da vi forsøgte at ringe og skrive til jer i fredags?
Fordi det ganske enkelt var et uformelt møde uden nogen konklusioner, så der var ikke noget at bekræfte.

Hvis I gerne vil fremme gennemsigtighed, hvorfor opfordrer I så i mødeoplægget til at bevare en grad af fortrolighed omkring forhandlingerne?
Vi vil have en høj grad a gennemsigtighed, men der er selvfølgelig nødt til at være et fortroligt aspekt som ved alle forhandlinger. Sådan er det altid. Når det er sagt, så holder både EU og USA civilsamfundsmøder ved hver runde af forhandlingerne med alle interessenter inklusiv NGO'er for at informere dem direkte om udviklingen. Under sidste runde deltog omkring 350 interessenter, som kunne lufte deres holdninger.

Der står i mødeoplægget, at kommissionen har formået at 'styre mainstream-mediernes fortælling' indtil videre. Hvordan har I gjort det?
Vi har forsøgt at maksimere gennemsigtighed, men på samme tid har vi tilladt forhandlere det nødvendige rum til fortrolighed. Vi forsøger at forklare fordelene ved forhandlingerne og hvordan aftalen i det store hele vil gavne europæiske borgere.

Har I fastlagt datoer for flere møder om kommunikationen af TTIP?
Nej, vi har ikke planlagt andre møder. Men vi holder før hver runde af forhandlingerne en teknisk briefing til journalister og en 'on the record' medie-briefing med chefforhandlere for både EU og USA ved slutningen af hver forhandlingsrunde, som bliver web-streamet, så alle kan følge med. Vi har også mange dokumenter om TTIP på vores hjemmeside. Vi gør en indsats for at være ekstremt gennemsigtige. Oveni det, så rapporterer EU's chefforhandler og kommissæren for handel Karel De Grucht jævnligt overfor EU-Parlamentet om udviklingen af forhandlingerne.

Læs også:

LÆKKET DOKUMENT: SÅDAN STYRER EU-KOMMISSIONEN DEBATTEN OM FRIHANDELSAFTALE MED USA

ISSUES PAPER COMMUNICATING ON TTIP

ENGLISH VERSION

Was there a meeting taking place Friday between Member States and Commission representatives on communicating TTIP?
Yes, there was an informal gathering but it wasn't at all secretive as you have been trying to put it.

Why was it informal?
Because there was no fixed policy position ready. We were just meeting informally to discuss how to communicate on the TTIP.

Were you discussing a strategy, which has already been followed by the Commission?
Yes, we were exchanging information and experiences on how to communicate TTIP.

What exactly did you get out of the meeting?
We discussed how we can bring information to the public on the TTIP. And how we can engage with the general public as we want to keep a high level of transparency and it is important that this is done by EU governments also.

If the meeting is not secret, can we read a summary?
We have several informal meetings all the time here in Brussels, there is nothing secretive about it.

Does that mean no summary exists of the meeting?
There is no public conclusion from the meeting. 

So nobody writes a summary when you have these informal meetings?
No, like I said, it was just an informal gathering that reached no public conclusion or fixed policy.

Who wrote the leaked issues paper?
We did in DG Trade but it wasn't very secretive as you have put it.

Then why were we not able to have it confirmed when we contacted you on Friday? 
Because it was simply an informal gathering with no conclusions so there was nothing to confirm. 

If you want to promote transparency, why do you encourage in the issues paper to keep a degree of confidentiality around the negotiations?
We want a high level of transparency but there needs of course to be a confidential aspect as with any negotiation. It is always that way. That said, both the EU and US negotiators hold civil society meetings during each round of negotiations with all stakeholders including NGOs to inform them directly of progress. During the last round, some 350 stakeholders participated and were able to air their views.

It says in the issues paper that the Commission has managed to ‘keep a handle of mainstream media narrative' so far. How have you done so?
We have tried to maximise transparency, but at the same allowed negotiators the necessary room for confidentiality. We try to explain the benefits of the negotiations and how the agreement will benefit European citizens across the board.

Do you have any other planned dates for upcoming meetings about communicating on TTIP?
No, we have no other planned meetings. But we have in advance of each round of negotiations a technical briefing of journalists and on the record media briefings by both the EU and US chief negotiators at the end of each negotiation round which is web-streamed for everyone to follow. We also have many [English correction] documents on TTIP on our website. We make an effort to be extremely transparent. In addition, the EU chief negotiator and the Trade Commissioner Karel De Gucht report in front of the European Parliament on the progress of the negotiations on a regular basis.