ARTIKLER


»Er det ikke dejligt at priserne stiger«?

Når maden bliver dyrere, må det blive lettere at skære ned på den direkte støtte til landmændene. »Ellers hører alting op,« siger EU's danske landbrugskommissær
Af Staffan Dahllöf
26. juni 2008

Hvis man tror at man kan afvikle støtten over en kort årrække, så har man totalt fejlvurderet de politiske kræfter i langt de fleste medlemslande.

Det siger Mariann Fischer Boel, landbrugskommissær, og tidligere landbrugsminister. Hun er ikke uenig med den danske regering som i sit regeringsgrundlag kræver en afvikling af EU's landbrugsstøtte, men hun advarer mod det hun kalder en dansk tilgang.

»Balancen er delikat. Du kan sagtens skabe total modstand hvis du går ud med en brandtale. Det har jeg ikke ønsket. Men jeg tror at retningen er klar,« siger hun.

Basisstøtte i fremtiden

Mariann Fischer Boel vil ikke sætte noget tal på om landbrugsudgifterne kan finde et naturligt leje i EU's budget på for eksempel 10 eller 20 procent. Det kan ikke gøres op på den måde, mener hun.

»Hvis man skal lave en beregning, så må man gå ind og kigge på hvilke udgifter vi har til landbrugsproduktion, som andre ikke har. Dyrevelfærd er en by i Rusland i mange af de lande vi handler med. Det samme gælder i en vis udstrækning miljøudgifter, og så vil der som noget nyt være diskussionen om hvordan landbruget bidrager til at reducere CO2-udslippet og klimaforandringer. Hvis man kunne – og jeg siger ikke at man kan – men hvis man kunne regne sig frem til et beløb, så kunne man sige at det var et basisbeløb som landbruget skulle have. Resten skulle man gøre sig fortjent til, i form af byggeklodser som kunne ligge i søjle II (udvikling af landdistrikter til forskel fra søjle I som omfatter den direkte støtte til landmændene, red.).«

Kun i søjle II?

»Ja, men det vil medlemslandenes finansministre nok ikke synes om. Den er jo medfinansieret af de nationale budgetter.«

Uforandret mål

EU-traktatens artikel 33 om målene for landbrugspolitikken har stået uforandret siden starten af 1960'erne. Er det ikke lidt underligt at EU stadig skal sikre bøndernes levestandard og holde priserne oppe?

»Det er nemmere at lave reformer uden at røre den artikel. Den vil vække stærke følelser i medlemslandene. Og det er jo lykkedes at reformere landbrugspolitikken over de senere år mere end vi havde drømt om.«

Men så længe den er der, vil der altid være nogen som kan henvise til at vi skal have forsyningssikkerhed, og vi skal sikre....

»Ja, men jeg tror det er sværere at få den væk i dag end for to år siden, eller bare for et år siden. For første gang i mange, mange år, for første gang i puha... jeg tror siden engang i slutningen af 1950'erne, så kommer diskussionen om vi har mad nok! Der er jo nogle lande nu som begynder at tale om forsyningssikkerhed igen, ikke?«

Mere på køkken end på mad

Samtidig er priserne begyndt at gå kraftigt op?

»Ja! Er det ikke dejligt! Ved du hvad, nu er de faldet i 20 år. I Danmark bruger en familie 10 procent af deres indkomst på mad, de bruger sgu meget mere på deres køkken! Så jeg er rigtigt glad for at priserne stiger. Det havde været rarere hvis det var gået sådan lidt mere langsomt. Og det er kun lykkedes for landbruget at holde skindet på næsen i alle år fordi de har kunnet effektivisere, og det har også haft nogle strukturmæssige konsekvenser. Så jeg er ikke utilfreds.«

Madbrændsler en trædesten

Skal EU stimulere efterspørgslen på biobrændstof?

»Jeg var i Hedensted forleden og åbnede et anlæg hvor man laver diesel på basis af afsmeltet fedt fra slagterierne. Det er jo der vi skal ind, vi skal lave vores diesel og etanol på affaldsprodukter. Jeg har set et projekt på DTU hvor man laver på basis af halm og græs og affald fra skoven, altså flis. For mig er fremtiden ikke bioetanol eller biogas produceret af fødevarer, men produceret af affaldsstoffer. Den første generation (baseret på fødevarer, red.) er så den trædesten vi må bruge.«

Diskussionen om biobrændstof opstod jo inden de store prisstigninger?

»Ja, men jeg vil godt mane den opfattelse i jorden at det er biobrændsler der er skyld i prisstigningerne. Den væsentligste grund er klimaet, total misvækst i Australien i to år og et utroligt dårligt resultat i Rusland og Ukraine. Dernæst er der en stigende efterspørgsel fra Kina og Indien. De er så mange mennesker at deres vækst i middelindkomsten booster. Og i Europa havde vi også dårligt vejr.«

Ingen støtte til biobrændstof

»Jeg vil ikke afvise at der har været en vis afsmittende virkning fra USA hvor de bruger 20-25 procent af deres majsproduktion på etanol. Men det er ikke den mest tungtvejende grund til prisstigningerne. Når vi snakker om effekten på udviklingslandene så er det jo sådan at 85 procent af befolkningen bor i landdistrikterne og lever af landbruget. De vil så formodentlig have et positivt spin-off fra de stigende priser. Jeg underkender ikke at Mexico City og andre storbyer har et problem, men stadigvæk bor den væsentlige del af befolkningen i landdistrikterne.«

Men skal landbrugsorganisationerne i Europa stadig have incitamenter til at producere biobrændsler?

»Da vi kunne se at priserne steg på fødevarer da reagerede vi med rettidig omhu kan man sige. Vi afskaffede braklægningen, vi afskaffede importtold på korn, og det får da også en effekt. I år forventer vi en stigning i produktionen på mellem 12 og 15 millioner tons. Biobrændsler er ikke en tryllestav, men heller ikke det frygtelige. Vi skal have en balanceret tilgang, og det skal selvfølgelig produceres bæredygtigt.

Men skal der være støtte til biobrændstof-afgrøder?

»Nej, jeg vil hellere se markedsmekanismer. Så de der 45 euro i støtte pr. hektar vil jeg i hvert fald foreslå forsvinder. Og det tror jeg der vil være bred opbakning til.«

Mere GMO

Landbrugskommissæren forudser et større fokus på om der er fødevarer nok. Men af flere grunde er hun optimistisk.

»Alle økonomiske skoler siger at når priserne stiger, så vil der være en større produktion. Nogle af de nye medlemslande har haft uopdyrket land som kan blive attraktivt at opdyrke. Der ligger også et kæmpepotentiale i Rusland.«

Ligeledes ser hun muligheder i GMO-afgrøder:

»Nogen kan ikke lide det, men vi bliver nødt til at forholde os til produktion med GMO-afgrøder, blandt andet nye majs-sorter. Med sukkerrør og soja kan vi jo se at man opnår et højere udbytte med GMO.«

»Ellers hører alting op«

Den nye fødevaresituation kan vel bruges på to måder: Enten at der virkelig er grund til en reform, eller det modsatte: Hov, nu sker der så mange ting at vi endelig ikke må lave om på spillereglerne?

»Der er også WTO-forhandlingerne. Får vi en international handelsaftale, så betyder det markedsåbninger med fri bevægelighed af fødevarer over hele verden. Det europæiske landbrug vil blive udsat for stigende konkurrence. Nogle lande vil regne på hvad en WTO-aftale vil koste, og så er de måske ikke så interesserede i at jeg tager den direkte støtte til landmændene.«

Men styrker eller svækker det her reformviljen?

»De stigende priser vil alt andet lige gøre det lettere at acceptere at den direkte støtte til landmanden skæres ned, ellers så hører alting op!

Ikke mere landbrugsmafia

Hvis – eller når – Lissabon-traktaten træder i kraft, så får Parlamentet medbestemmelse på landbrugslovgivningen. Vil det ikke være smartere at få lavet de her reformer inden Parlamentet får for meget at skulle have sagt?

»Grundlæggende kan jeg ikke forestille mig at holde Europa-Parlamentet udenfor indflydelse på et område der dækker 40 procent af EU's budget. For mig er det meget naturligt at man også får medbestemmelse på landbrugspolitikken. Men jeg tror ikke at den meget landbrugsdominerede holdning vil kunne fortsætte. Det bliver også interessant for budgetfolk, og for miljøfolk at sidde i landbrugsudvalget. Det vil ikke blive domineret af en mafia af landbrugsfolk. Du vil få en mere blandet landhandel end du ser i dag.«


Støttepolitikken indlagt til helbredskontrol

Helbredskontrollen, eller sundhedstjekket, af EU's landbrugspolitik er en opfølgning på tre ændringer som blev besluttet i 2003:

  • Afkobling: Det meste af EU's landbrugsstøtte blev lavet om til såkaldte enkeltbidrag. Det vil sige at pengene bliver betalt efter størrelsen på den enkelte bedrift, og på baggrund af tidligere bidrag, men ikke efter hvor meget landmanden rent faktisk har produceret. Støtten afkobles fra produktionen.

  • Krydsoverensstemmelse: EU's landmænd får støtte på betingelse af at de opfylder forskellige krav til miljøhensyn, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed m.v.

  • Modulation: Dele af støtten skal bruges til udvikling af landdistrikterne. Her skal medlemslandene betale et lige så stort beløb som de modtager fra den centrale EU-kasse.

I år eller slet ikke

Går det så godt nok?

Det er i al enkelthed spørgsmålet bag det sundhedstjek som Kommissionen introducerede i november sidste år.

Med tjekket følger en række forslag til ændringer, og de skal besluttes i år. For hvis processen trækker ud, så giver sundhedstjekket ingen mening.

»Hvis vi ikke kan gøre det i år, så bliver det ikke næste år, for da har vi parlamentsvalg. Så bliver det i 2010 og så kommer du ret tæt på 2013 (det sidste år i EU's gældende langtidsbudget). Og så er det ikke så interessant,« siger landbrugskommissær Mariann Fischer Boel.

Forslagene

Sundhedstjekket indeholder forslag i forlængelse af ændringerne i 2003, men også en del nyt, blandt andet på baggrund af de stigende priser:

  • Slut med kravet om at ti procent af landbrugets areal skal lægges brak hvert år.

  • Afkobling af støtte til flere specifikke produkter (blandt andet durumhvede, humle, olivenolie, nødder).

  • Afvikling af kvoterne for mælk – i 2015 – men medlemslandene vil kunne bruge 10 procent af den direkte støtte som de vil, f.eks. til at støtte mælkeproduktion.

  • Slut med den særlige støtte til energiafgrøder (45 euro/hektar).

  • Fortsat overførsel af penge til udvikling af landdistrikter, fra 5 til 13 procent af den direkte støtte.

  • Loft på støtten til de største modtagere (se artikel side 18).

Kritik

Forslaget om at flytte penge fra den direkte støtte til udvikling af landdistrikterne, og forslaget om at begrænse de største udbetalinger er blevet mødt med kraftig kritik fra EU-Parlamentet, og fra et flertal af medlemslandene, senest på et møde med EU's landbrugsministre i midten af marts 2008.

Næste trin i processen kommer den 20. maj når Kommissionen præsenterer sine konkrete forslag. De kan så vedtages i efteråret 2008 under det franske formandskab – hvis man kan blive enige.

»Vi får da en løsning. Jeg får det ikke altid som jeg vil have det, men vi bevæger os,« siger Mariann Fischer Boel.


Landbrugspolitikkens fem mål

»Den fælles landbrugspolitik har til formål:

a) at forøge landbrugets produktivitet ved fremme af den tekniske udvikling, ved rationalisering af landbrugsproduktionen og ved den bedst mulige anvendelse af produktionsfaktorerne, især arbejdskraften

b) herigennem at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, især ved en forhøjelse af de individuelle indkomster for de i landbruget beskæftigede personer

c) at stabilisere markederne

d) at sikre forsyningerne

e) at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer.«

(EU-traktaten, EF-delen, artikel 33.1)