ARTIKLER


Forbrænding bliver »nyttiggørelse«

Danmark fik særlig beskyttelsesklausul
Af Åge Skovrind
7. oktober 2009

Mens Tyskland, Holland og en række andre lande ligger foran Danmark med hensyn til genanvendelse af affald, så indtager vi til gengæld en suveræn førsteplads når det gælder afbrænding af affald. Over halvdelen af det danske husholdningsaffald udnyttes til el og fjernvarme i højeffektive forbrændingsanlæg.

Forbrænding tæller ikke med som genanvendelse, men efter de nye regler bliver affaldsforbrænding nu defineret som 'nyttiggørelse', forudsat at forbrændingen lever op til visse krav om energieffektivitet.

Det betyder i princippet at sorteret affald til forbrænding – i modsætning til i dag – frit kan bevæge sig over landegrænserne som en vare. Som al anden EU-lovgivning var der tale om et kompromis hvor Parlamentet i sidste ende accepterede at definere forbrænding som nyttiggørelse, til gengæld for at regeringerne accepterede målsætningerne for genanvendelse.

Lex Danmark

De energieffektive danske forbrændingsanlæg kan alle defineres som nyttiggørelsesanlæg og kan derfor i princippet også aftage affald fra udlandet. Frygten for at store mængder tysk affald vil blive fragtet til billige danske forbrændingsanlæg og skubbe behandling af dansk affald ud, fik Connie Hedegaard til at kræve en særlig Lex Danmark indsat i direktivet.

Ifølge artikel 16 »kan medlemsstaterne for at beskytte deres net begrænse overførsler af affald« [Ö.] hvis »sådanne overførsler vil bevirke, at nationalt affald vil skulle bortskaffes, eller at dette affald vil skulle behandles på en måde, der ikke er i overensstemmelse med deres nationale affaldsplaner.«

En sådan foranstaltning skal dog godkendes af Kommissionen og kan i sidste ende havne hos EF-Domstolen.

Liberalisering

Affaldsdirektivet skal ses i sammenhæng med den nationale affaldspolitik som i disse år undergår store forandringer med en øget liberalisering som den røde tråd.

Fra 1. januar 2010 har kommunen ikke længere anvisningsret over det genanvendelige erhvervsaffald. Virksomhederne kan frit vælge mellem anlæg til behandling af genanvendeligt affald – i modsætning til tidligere, hvor kommunen specifikt indgik aftaler med behandlingsanlæg.

Dette betyder et skift i kommunens mulighed for at regulere erhvervsaffald til genanvendelse.

Fra 1. januar 2010 skal erhvervsvirksomheder desuden have adgang til de kommunale genbrugsstationer.

Næste fase af affaldsreformen skal træde i kraft i slutningen af 2010 og vedrører en mulig liberalisering (selskabsdannelse) af forbrændings- og deponeringsanlæg. I dag står kommunale og fælleskommunale anlæg for forbrænding af 80 procent af affaldet, mens private står for 20 procent.