ARTIKLER


Lissabon-traktaten var ikke tungtvejende nok...

Nej, danskerne behøvede ikke at stemme om Lissabon-traktaten. Det siger Østre Landsret i en dom, der er enstemmig og klar, men foreløbig kun et pauseresultat. Sagen ruller videre til Højesteret.
Af Staffan Dahllöf
1. august 2012

15. juni var der folkemøde på Bornholm med politikere, journalister og andet godtfolk. Samtidig var der folketrængsel i Bredgade 159 i København.

Anledningen var, at dommerne i Østre Landsrets afdeling 7 skulle afsige dom i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabon-traktaten, anlagt af Folkeafstemningskomitéen med professor Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU som en af de centrale personer.

Salen var blevet stuvende fuld, og dørene måtte lukkes med mild vold bag de sidste tilhørere, da dommen skulle læses op.

Da Retsformanden Kjeld Wiingaard sagde: »Jeg afsiger dom« ... var der helt stille i salen.

Kort efter var det hele forbi.

Det tog ikke retsformanden meget mere end ét minut at forklare at regeringen var frifundet, at alle fem dommere var enige om, at Danmark ikke har overladt nye beføjelser til EU, og at der derfor ikke var brug for en vedtagelse med 5/6-flertal i Folketinget, eller en folkeafstemning, men at ingen af parterne skulle betale omkostninger til nogen, fordi sagen var af principiel interesse.

Fra salen kom et højlydt grin og en kommentar: »Sikke en overraskelse!«

Stadig ingen champagne

Sytten måneder tidligere mødtes mange af de samme tilhørere i Højesteret.

Højesteret udtalte dengang, at sagsøgerne i Folkeafstemningskomitéen havde en væsentlig interesse i at få sine påstande prøvet – hvilket Østre Landsret tidligere havde afvist.

»Tillykke til os, tillykke til danskerne og demokratiet«, lød det fra komitéens talsmand, Helge Rørtoft-Madsen, som fortrød at han ikke havde haft champagne med.

I Østre Landsret den 15. juni var der ikke nogen større efterspørgsel efter champagne.

Der var mere en efterspørgsel af forklaringer på, hvordan landsretten havde nået frem til sin beslutning, og et behov for eftertanke.

Der var også en stemning af »nå, lad os nu se«. For der kommer en fortsættelse. Sagen appelleres.

En væsentlig interesse

Da Højesteret i januar sidste år åbnede for en proces om tiltrædelse af Lissabon-traktaten, skete det ved at gå sagsøgerne i møde på to måder:

– Sagsøgerne havde som almindelige borgere en ret til at få deres påstande prøvet. Sagen blev derfor tilbagevist til Landsretten til »realitetsbehandling«.

– Sagsøgernes påstand om, at det kan indebære suverænitetsafgivelse for Danmark, når man i EU skifter fra beslutninger med enstemmighed (veto) til flertal, fandt Højesteret interessant nok til, at den burde prøves.

Det er den prøvelse, Østre Landsret nu har foretaget.

Kan tænkes fraveget

Resultatet blev, at regeringen (formelt set den nuværende, i virkeligheden den tidligere) fik medhold i, at der ikke var noget at komme efter. Der var ikke så meget væsentligt nyt i Lissabon-traktaten, at danske borgere direkte skulle tage stilling, mente Landsretten.

Men da den slags eftersyn ikke tidligere har fundet sted ved en dansk domstol, og da der nærmest er tale om en bestillingsopgave fra Højesteret, er der lagt op til en fortsættelse.

I Landsretsdommen er der formuleringer, som næsten råber på yderligere vurdering. Der står bl.a.:

Hvis ændringerne af EU's funktionsmåde »efter en konkret vurdering må anses for tilstrækkelig vidtgående, herunder for eksempel, hvis ændringerne er så omfattende, at myndighedernes identitet ikke længere er den samme«, ja så kan udgangspunktet, at der ikke skal en folkeafstemning eller 5/6 flertal til, »tænkes fraveget«.

Og hvad er så »tilstrækkelig vidtgående«?

Svaret på det spørgsmål er nu henvist til Højesteret, Prins Jørgens Gård 13 i København. Informerede kilder vil vide, at Højesteret har berammet sagen til februar.

Hovedpunkterne i dommen

Her følger sagsøgernes hovedpåstande og de centrale punkter i Landsrettens kendelse:

Institutioner og magtbalancer

Påstand: Danmark (Folketinget) mister løbende indflydelse til EU på grund af de ændringer, der ligger i Lissabon-traktaten.

Dette indebærer: Kvalificeret flertal er nu hovedreglen. Ændret definition af »flertal« giver øget magt til de mest folkerige lande. Parlamentet er blevet medlovgiver på 40 nye områder. Fleksibilitetsbestemmelsen (»gummiparagraffen«) vil kunne bruges mere end før. Kommissionen har fået øgede beføjelser til at lovgive ved komitébeslutninger.

Landsrettens holdning: Ændringerne »kan tænkes« at motivere brug af ß 20, men i forbindelse med Lissabon-traktaten »findes [de] ikke at være af det omfang«.

Det nye er, at Landsretten opererer med »omfang« og dermed et retsligt skøn over virkningerne af traktatændringerne.

EU som international »person«

Påstand: Danmark afstår beføjelser til EU ved at EU får enekompetence til at indgå internationale aftaler.

Dette indebærer: Den gamle opdeling i tre søjler hører op, og EU kan nu som »juridisk person« indgå aftaler med tredjelande og internationale organisationer på nye områder og på alle EU-landes vegne. Aftalerne skal som noget nyt godkendes af Parlamentet.

Landsretten: Bestemmelsen må »i det væsentlige« anses for at være en videreførelse af noget som fandtes, idet EU i forvejen havde ret til at indgå internationale aftaler, også med enekompetence. Ændring »findes [ikke] at være af et omfang«, som kræver brug af ß 20.

Borgernes rettigheder

Påstand: Charteret om grundlæggende rettigheder, der nu er en del af traktaten, giver EU-borgere rettigheder, de ikke havde i forvejen. Det kan være positivt i sig selv. Problemet er, at det udvider Domstolens kompetence.

Dette indebærer: Hvis EU tiltræder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), som forudset i traktaten, bliver EU-Domstolen et nyt mellemled i fortolkning af konventionen, som ellers håndhæves af Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strassbourg (der ikke er et EU-organ).

Landsretten: Ifølge en erklæring til traktaten giver Charteret ikke EU nye beføjelser, men EU-Domstolen henviser allerede til EMRK. Der kræves enstemmighed, hvis EU skal tiltræde EMRK, og Danmark har ikke lovet at stemme for.

Traktatændringer ad bagveje

Påstand: EU-lederne får mulighed for at ændre spillerreglerne uden om de nationale parlamenter og befolkningerne.

Dette indebærer: Beslutningsprocesser i EU kan ændres på topmøder uden besværlige traktatændringer ved at anvende de såkaldte passerelle beslutninger (fransk for gangbroer).

Landsretten: Beslutningsformer kan kun ændres på områder, hvor Danmark i forvejen har afgivet beføjelser. Ændringen »findes ikke at være af et omfang«, som begrunder brug af ß20.

Det interessante er igen, hvilket »omfang«, der skal til for at begrunde en folkeafstemning.

EU-rettens forrang (Laval, Viking)

Påstande: Danmark frasiger sig muligheden for at sikre, at Grundloven går forud for EU-lov. Domstolens afgørelser i arbejdsretssager (Laval, Viking Line) viser at forrangsprincippet bliver brugt udover, hvad danske lovgivere havde forestillet sig.

Dette indebærer: EU-rettens forrang fremfor medlemslandenes love fastslået i en erklæring.

Landsretten: Lissabon-traktaten ændrer ikke på den retstilstand, som har været gældende siden 1964. Hertil hører at »Grundloven går forud for EU's regler«, som fastslået af Højesteret i Maastricht-sagen.

Nye EU-politik områder

Påstande: EU's nye beføjelser på områder som energi, klima, udenrigspolitik (udenrigstjenesten) og handel (økonomiske sanktioner) kræver brug af ß 20.

Dette indebærer: Ændringer af hvad EU kan og skal, inden for blandt andet social sikring, energi, bistand, konsulær beskyttelse, immaterialret (patenter, m.v), personoplysninger og udenrigs- og sikkerhedspolitik. I slutforhandlingerne om Lissabon-traktaten blev der lavet om på otte områder, og et blev helt fjernet (rumfart), for at undgå brug af ß 20 i Danmark.

Landsretten: Lissabon-traktaten præciserer blot kompetencer, som EU havde i forvejen. Der er tale om områder, hvor EU ikke lovgiver med direkte virkning, eller områder, hvor Danmark har forbehold. Selvom ændringerne »virker sammen og indbyrdes kan fremme hinanden« finder retten alligevel, at dens opfattelse af, at ß 20 ikke skulle bruges, også »må gælde for ændringerne samlet set«.