ARTIKLER


Når koen bøvser...

Lattergas og metan er de to vigtigste drivhusgasser fra landbruget. Og de er meget kraftigere end CO2.
Af Åge Skovrind
5. januar 2010

CO2 eller kuldioxid er den vigtigste drivhusgas. Men den er ikke den eneste, og i landbruget er det heller ikke den vigtigste. I det danske landbrug udgør CO2 omkring en fjerdel af drivhusgasserne, og det skyldes især landbrugets energiforbrug. Vigtigere er metangas (CH4) som er 21 gange kraftigere end CO2, og lattergas (N2O) som er over 300 gange stærkere end CO2.

Lattergas

står for næsten halvdelen af landbrugets klimabelastning (i Danmark) og dannes især, når bakterier i jorden omsætter kvælstof. Mængden af lattergas afhænger derfor især af tilførsel af kvælstof i form af gødning – både kunstgødning og naturgødning. Det har stor betydning hvor meget kvælstof der bindes i planter, og hvor meget kvælstof der fordamper fra husdyrgødning (gylle) eller udvaskes i vandområder.

Metan

står for cirka 30 procent af landbrugets klimagasser. Den stammer hovedsageligt fra dyrenes fordøjelse. Også gyllelagre udleder metan. Især drøvtyggere som køer og får udleder metan når de bøvser.

Kulstof.

Kulstofmængden i jorden kan fastholdes eller opbygges, for eksempel ved at retablere vådområder og dermed standse nedbrydning af organisk stof, eller ved at så afgrøder på markerne, efter at kornet er høstet.

Bioenergi.

Afgrøder og/eller affaldsprodukter kan bruges som biomasse der producerer energi ved afbrænding eller i biogasanlæg. Dermed kan man begrænse brugen af fossile brændstoffer som kul og olie.